Professor Patrik Ernfors erhåller Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2012

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2012 till Patrik Ernfors vid Karolinska Institutet. Professuren, som är finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse och ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Patrik Ernfors är en internationellt erkänd forskare inom stamcellsbiologi och fältet för så kallade neurotrofa faktorers reglering och funktioner i nervsystemet. Ernfors leder arbetet med att klarlägga hur olika nervceller (neuroner) utvecklas specifikt för olika känselintryck och hur impulser färdas i nervsystemet.

Ernfors har kontinuerligt bidragit med nya insikter och lett fältet om neurotrofa faktorer. Neurotrofa faktorer (”näring för neuron”-faktorer) är det gemensamma namnet för flera grupper av proteiner som är nödvändiga för neuronernas överlevnad och mognad till olika funktionella celltyper. Ernfors har också identifierat en helt ny mekanism som kontrollerar stamcellers självförnyelse.

Sensorisk motorväg från huden till hjärnan

Åttio år efter Edgar Adrians Nobelpris för upptäckten av att känsel medieras genom nervimpulser, är den underliggande koppling mellan neuroner som avgör vilken typ av känsel vi kan uppleva i princip okänd. Upplevelsen av vår omgivning är möjlig tack vare specialiserade känselnervceller, sensoriska neuron, som representerar olika typer av upplevelser: till exempel kyla, värme, smärta eller beröring. Patrik Ernfors forskargrupp har ägnat de senaste tio åren åt att kartlägga hur alla dessa olika typer av sensoriska neuron bildas. I hans nya forskningslinje tillämpas hypotesen ”the labeled line” som innebär att varje sensoriskt neuron kodar för en specifik typ av känsel och vidarebefordrar sin information till ryggmärgsneuron som är dedikerade för samma typ av känsel. Till exempel kan ett sensoriskt neuron som aktiveras i huden vid kyla föra denna information vidare till ryggmärgsneuron som bara aktiveras av kylkänsliga sensoriska neuron. På detta sätt skulle det kunna finnas ”motorvägar” för olika typer av känsel till hjärnan.

Syftet med Ernfors forskning är att beskriva varför vi kan uppleva vår omgivning och olika typer av känsel, samt att utveckla nya avancerade gentekniska metoder. En förhoppning är att också skapa djupare kunskap om underliggande mekanismer vid smärttillstånd. Forskningen kommer dessutom att innebära utveckling av en teknologisk plattform som för första gången gör det möjligt att förstå aktivitetsbaserade kopplingar mellan nervceller, och därmed öka vår kunskap om alla typer av fysiologiska och patofysiologiska (sjukdomspåverkade) processer i hjärnan.

Den vetenskapliga motiveringen för professuren

”Professor Ernfors erhåller denna utmärkelse för sina många och viktiga bidrag till förståelsen av hur det perifera nervsystemet kommunicerar med det centrala och hur nervbanor som förmedlar sinnesintryck som smärta och känsel bildas samt hur informationsflödet i dessa banor regleras.”

Anslagsbelopp: 2 miljoner kronor per år i 5 år, 10 miljoner kronor totalt.

Patrik Ernfors, född 1964 (47 år), fil.dr vid Karolinska Institutet år 1991. Professor i vävnadsbiologi vid Karolinska Institutet.

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

Patrik Ernfors
Karolinska Institutet
Tel: 08-52487659
patrik.ernfors@ki.se

Presskontakt
Annika Moberg
KVA
Tel: 08-6739522, 070-6739690
annika.moberg@kva.se

Mer information

Patrik Ernfors, Karolinska Institutet
Torsten Söderbergs Stiftelse