Priser och belöningar

Kungl. Vetenskapsakademien har fattat beslut om ett stort antal priser och belöningar, vilka kommer att delas ut vid sammankomster under våren. Priserna omfattar ämnen från plasmafysik till skönlitteratur.

Priserna och de belönade är:

Tage Erlanders pris,
100 000 kr samt 50 000 kr till anordnandet av ett symposium
till fil.dr. Mattias Marklund, Umeå universitet, ”för hans tvärvetenskapliga arbeten där allmän relativitetsteori och gravitation kommer till användning inom plasmafysiken”.

Wallmarkska priset, 70 000 kr
till professor Svante Linusson och tekn.dr. Johan Wästlund, Linköpings universitet, ”för deras lösning av slumptilldelningsproblemet genom snillrika bevis för förmodanden av Parisi och Buck-Chan-Robbins”.

Edlundska priset, 60 000 kr
till docent Jesper Sollerman, Stockholms universitet, ”för hans betydelsefulla arbeten inom observationell astrofysik, speciellt rörande gammastrålningsutbrott och deras samband med supernovor” och docent Göran Östlin, Stockholms universitet,  ”för hans betydelsefulla arbeten inom observationell astrofysik, speciellt galaxbildning i det tidiga universum och i Vintergatans närhet”.

Hilda och Alfred Erikssons pris, 55 000 kr
till professor Lars Björck, Lunds universitet, ”för hans banbrytande studier av de interaktioner som förekommer mellan värd och parasit, särskilt interaktionen mellan värdens och parasitens proteiner”.

Letterstedtska författarpriset, 35 000 kr
till Gunnar Wetterberg för hans biografi över Axel Oxenstierna, utgiven i två mäktiga volymer”.

Letterstedtska översättarpriset,
40 000 kr
till Ola Wikander, ”för hans översättning av Kanaaneiska myter och legender”.

Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar, 40 000 kr
till professor Christos Samakovlis, Stockholms universitet ”för hans studier av morfogenesen hos förgrenade organ, särskilt identifiering av signalmolekyler som styr cellmigration under den tidiga utvecklingen”.

Lindbomska belöningen, 25 000 kr
till professor Måns Ehrenberg, Uppsala universitet, ”för hans kombination av molekylär biologi och fysikalisk kemi för att förstå komplicerade biokemiska och fysiologiska problem”.

Strömer-Ferrnerska belöningen,
20 000 kr
till Mats Löfdahl, institutet för solfysik, Kungl. Vetenskapsakademien, ”för hans banbrytande utveckling av tekniker för att mäta upp och korrigera för aberrationer, härrörande främst från jordatmosfären, i bilder registrerade genom teleskop”.