DN replik: Öppen konkurrens ger bäst förutsättning för svensk forskning

Ständige sekreteraren Hans Ellegren har nu svarat dem som inkommit med repliker på debattinlägget i Dagens Nyheter om situationen för svensk forskning och vikten av att kraftsamla begränsade resurser.

I sin slutreplik skriver Hans Ellegren att han tror att de flesta är ense om att skattemedel bör användas på de sätt som bäst gagnar landets intressen. Resurserna till statligt finansierad forskning är ändliga och det gäller att hitta ett sätt att fördela dem på bästa sätt så att de kommer samhället till nytta. Statliga medel till forskning bör basera sig på bedömningar av vilka forskare och vilka forskningsprojekt som har störst chans att lyckas, istället för att medel lottas ut vilket en av debattörerna haft som förslag.

Han försäkrar också att Vetenskapsakademien verkar för ett kunskapssamhälle –  det är själva poängen med dess existens – och att man vill värna forskningen oberoende av var i Sverige den sker. ”Men när staten ska lägga stora basresurser på att driva lärosäten med god tillgång till infrastruktur och med grupper av doktorander för en effektiv och stimulerande forskarutbildning, så är det som med hjärttransplantationer och skidgymnasier, det blir inte samhällsekonomiskt hållbart att sprida skattebetalarnas pengar på alltför många håll”.

Läs slutrepliken på dn.se