Ole Kiehn får Söderbergska professuren i medicin 2010

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2010 till Ole Kiehn vid Karolinska Institutet. Professuren, som är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Ole Kiehn är en internationellt erkänd forskare inom neurovetenskap, mer specifikt hur nervceller och nervnätverk i kroppen styr däggdjurs (inklusive människans) rörelser. Hans forskning fokuserar speciellt på utveckling, central styrning samt cellulär och molekylär uppbyggnad av de nervnätverk i ryggmärgen som bildar gångrörelse. Kiehns forskning har gjort banbrytande studier av organisationen av dessa nätverk i däggdjur.

Från tanke till handling

 Efter ryggmärgsskada är ryggmärgens gångnätverk intakt men avskuret från hjärnan. En djupare och ökad förståelse för gångnätverkets organisation och hur det normalt aktiveras från hjärnan hos däggdjur är därför av mycket stor betydelse för att uppnå en framgångsrik rehabiliteringsstrategi för personer med ryggmärgsskador. Ryggmärgsskador leder dock inte enbart till att rörelseförmågan förloras utan kan också följas av ofrivilliga och störande muskelspänningar, så kallad spasticitet, i muskler nedanför skadan. Kiehns försök har visat att en bidragande orsak till spasticitet kan vara förändringar i s.k. motorneuroners elektriska karaktär.

Framtida forskning kommer att fokusera på grupper av nervceller i ryggmärgen som är essentiella för nätverksfunktionen, nämligen de nervceller som direkt genererar rytmen och koordinerar aktiviteten inom nervnätverket. Tidigare studier har antytt att s.k. glutamaterga nervceller är ansvariga för denna funktion. Hur dessa centrala element är organiserade hos däggdjur är hittills helt okänt. Som en del av framtida projekt kommer Kiehn också att försöka att utveckla genterapi av spasticitet som följd av ryggmärgsskada.

Den vetenskapliga motiveringen för professuren

”Ole Kiehn är professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han är världsledande forskare av motorneuronens funktion, och kombinerar skickligt cellbiologiska och elektrofysiologiska metoder med genetiska djurmodeller. Kiehn studerar hur nervceller och nervnätverk i ryggmärgen formar våra rörelser och hur dessa nätverk styrs från hjärnan samt hur de utvecklas. Han har visat att motorneuron under inflytande av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin uppvisar så kallade platåpotentialer, som gör dem verksamma under längre tid utan inverkan av synaptisk aktivitet. Hans resultat förklarar bl.a. den spasticitet som uppkommer efter ryggmärgsskador. Kiehn har också gjort banbrytande studier av de nervnätverk som styr våra gångrörelser. Framtida studier kommer att fokusera på de nervceller som genererar rytmen. Kiehns forskning kan få stor betydelse för utveckling av en framgångsrik rehabiliteringsstrategi för patienter med ryggmärgsskador.”

Anslagsbelopp

2 miljoner kronor per år i 5 år, dvs. 10 miljoner kronor totalt, vilket täcker egen lön och ett årligt driftsanslag.

Ole Kiehn, född 1958 (52 år), tog sin läkarexamen 1985 och disputerade vid Köpenhamns universitet år 1990. Sedan 2004 är Ole Kiehn professor i neurovetenskap, särskilt neurofysiologi vid Karolinska Institutet. www.neuro.ki.se/kiehn

Högupplöst foto på Ole Kiehn finns under Dokument i högermarginalen.

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.