Nya särskilda forskartjänster inom klinisk onkologi

Vetenskapsakademien finansierar med medel från stiftelsen Acta Oncologica två tjänster för forskning inom klinisk onkologi (cancerforskning). De två halvtidstjänsterna omfattar en period på 5 år med möjlighet att förlägga forskningen utomlands i 1–2 år.

Utöver lönen utgår ett årligt bidrag om 100 000 kr till vardera forskare.

Tjänsterna är tillgängliga för forskare som har doktorerat för maximalt 10 år sedan, om inte särskilda skäl, såsom till exempel barnledighet, motiverar en längre tid.

Stiftelsens önskemål är att uppmuntra till klinisk cancerforskning på toppnivå, kombinerat med relevant kliniskt arbete på halvtid (som till exempel läkare, sjuksköterska, sjukhusfysiker, psykolog eller epidemiolog). Sjukvårdshuvudman eller annan förväntas svara för ersättningen till forskaren för det kliniska arbetet.

Forskare som erhåller denna finanisering förväntas bidra med insatser för tidskriften Acta Oncologica genom att exempelvis fungera som referee, författa vetenskapliga översikter eller att stimulera andra till sådana aktiviteter.

Ett slutligt urval av kandidater görs i början av juni 2008 efter personliga intervjuer. Länk till ansökan finns nedan. Ansökan ska vara Vetenskapsakademien tillhanda senast 12 februari 2008.

_______________________________________

Stiftelsen Acta Oncologica har till sitt huvudändamål att utge tidskriften Acta Oncologica, samt att även på andra sätt främja nationellt och internationellt utbyte av vetenskaplig information inom cancerområdet.
_______________________________________

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik.