Nya ledamöter invalda

Vid Kungl. Vetenskapsakademiens ordinarie allmänna sammankomst onsdagen den 14 november valdes inte mindre än 15 nya ledamöter in i akademiens klasser för kemi, medicinska vetenskaper och samhällsvetenskaper.

SVENSKA LEDAMÖTER

Kersti Hermansson (klassen för kemi), är professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Hon forskar inom oorganisk strukturkemi speciellt på ytor, material och lösningar med hjälp av en kombination av kvantmekaniska och klassiska simuleringsmetoder. Hennes forskning karakteriseras av stor bredd och stort djup och tilldelades Norblad-Ekstrand Medaljen år 2003.

Ann-Christin Syvänen (klassen för medicinska vetenskaper) är professor i molekylär medicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har framgångsrikt utvecklat analystekniker för nukleinsyror och har rönt stor internationell framgång genom sina pionjärinsatser för att utveckla minisekvensering och microarray-baserad SNP-genotypning. Syvänen är en opinionsledare inom SNP teknologin och har flertalet väl citerade artiklar, däribland två reviews publicerade i Nature Genetics.

Sven Enerbäcks (klassen för medicinska vetenskaper) är professor vid institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, och verkar inom molekylär fettcellsforskning. Enerbäck har genom flertalet viktiga upptäckter förklarat fettcellens roll och funktion under sjukdom och friskt tillstånd. Han har tilldelats Dr P. Håkanssons stiftelses pris ”Golden Prize in medicine for Diabetes Research” år 2004.

Christer Betsholtz (klassen för medicinska vetenskaper) är professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet. Betsholtz är känd för sina studier av platelet-derived growth factor (PDGF) och har genom sin forskning på genetiska musmodeller ökat och fördjupat vår förståelse för PDGF:s in vivo funktion. Betsholtz tilldelades 1997 Göran Gustafssons pris i molekylärbiologi och 2004 Lundbergstiftelsens medalj, och är medlem av både Academia Europa och EMBO (European Molecular Biology Organization).

Lars Wallentin (klassen för medicinska vetenskaper) är professor i kardiologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Wallentin har genom sin forskning på ”unstable coronary artery disease”, som hans forskarlag var de första att beskriva, utvecklat nya behandlingsmetoder och fastställt ECG- och biokemiska indikatorer för riskberäkning och behandlingsval av denna sjukdom. Wallentin tilldelades 2004 Lars Werköpriset för sin kardiologiforskning.

Jakob Svensson (klassen för samhällsvetenskaper) är professor vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Svensson är en av världens mest framstående forskare inom utvecklingsekonomi. Hans uppsatser om korruption och informationsproblem i Afrika (speciellt Uganda) har publicerats i de mest ansedda tidskrifterna och hans forskning har rönt stor uppmärksamhet. Svensson är från 2007 Associate editor of the Journal of the European Economic Association (JEEA).

Mats Persson (klassen för samhällsvetenskaper) är professor vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, och forskar inom områdena makroekonomi och offentliga sektorns ekonomi, bland annat socialförsäkringssystemet. Med en ansenlig mängd publikationer inom makroteori, offentlig ekonomi, socialförsäkringar samt brott och straff har Persson bidragit till att klargöra och belysa problem inom dessa ämnen.

Suzanne Wennberg (klassen för samhällsvetenskaper) är professor i straffrätt, tillika dekanus, på juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Hon forskar framförallt på straffrättens allmänna del och ekonomisk brottslighet men har även behandlat straffilosofiska frågor. Wennberg är en av medförfattarna till kommentaren till Brottsbalken och har givit ut läroböcker och diverse straffrättsliga artiklar i Svensk Juristtidning, Juridisk Tidskrift samt Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Anders Malmberg (klassen för samhällsvetenskaper) är professor i geografi med särskild inriktning på ekonomisk geografi vid Uppsala universitet. Malmbergs forskning rör sig i gränsområdet mellan ekonomisk geografi, företagsekonomi och ekonomisk historia. Han har spelat en central och betydelsefull roll inom programmet Regional and Urban Restructuring in Europe (RURE) där flera av Europas främsta forskare inom ekonomisk geografi ingick.

Udo Zander (klassen för samhällsvetenskaper) är professor i internationellt företagande vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning om kunskap i multinationella företag har fått stor uppmärksamhet. Zanders artikel ”Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation” har av Academy of International Business utsetts till den mest inflytelserika artikeln som publicerats inom detta område under den gångna tioårsperioden.

Jan O. Jonsson (klassen för samhällsvetenskaper) är professor på institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Jonsson startade sin karriär med forskning på social selektion inom utbildningssystemet men har senare inriktat sig på social stratifiering och social rörlighet, liksom om familj och barn. Hans arbeten har publicerats i ansedda tidskrifter som American Sociological Review och Annual Review of Sociology.

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

Risto Näätänen (klassen för samhällsvetenskaper) är professor vid BioMag-laboratoriet vid Helsingfors universitets centralsjukhus. Näätänens forskning kring auditiv informationsbehandling, perception och uppmärksamhet har gett utomordentliga bidrag till förståelsen av dessa sinnen. Han har upptäckt två nya elektrofysiska hjärnresponser, där en av dem har blivit ett centralt begrepp inom forskarsamhället med cirka 1000 citeringar årligen. Näätänen är ledamot i The Finnish Academy of Science and Letters.

Walter Müller (klassen för samhällsvetenskaper) är professor emeritus vid Universität Mannheim, Tyskland. Müller är fortfarande produktiv inom en rad olika områden; främst inom utbildning, social stratifiering, inträdet på arbetsmarknaden, partisympatier och metodfrågor. Han har publicerat artiklar i en rad ansedda internationella tidskrifter och är utan tvekan ledande företrädare för tysk samhällsvetenskap i sin generation.

Walter W. Powell (klassen för samhällsvetenskaper) är professor of Education och affiliated Professor of Sociology, Organization Behaviour, Management Science and Communication vid Stanford University, USA. Mest känd i Skandinavien är Powell genom sina arbeten inom området ny institutionell teori men han har även forskat på relationer mellan företag och förlagsbranschen. Han har inom alla dessa områden publicerat artiklar som är flitigt citerade.

Andre Gingrich (klassen för samhällsvetenskaper) är professor vid Institut für Sozial- und Kulturanthropologie vid Universität Wien, Österrike. Gingrich är en Europas mest framstående socialantropologer och har med stor bredd och djup i sin forskning tagit den redan betydande institutionen till en internationellt central position. År 2000 tilldelades han österrikiska vetenskaprådets Wittgenstein-pris och han var en av grundmedlemmarna i European Association of Social Anthropologists.