Nya forskartjänster i klinisk-experimentell forskning

Akademien har utsett Birgitta Henriques Normark, Smittskyddsinstitutet, Stockholm, och Diana Karpman, avd. för pediatrik, Lunds universitet, till innehavare av särskilda forskartjänster på halvtid inom klinisk-experimentell forskning.

Tjänsterna har möjliggjorts genom stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Dessa forskare, som båda är kliniker, kan genom detta anslag beredas möjlighet att ägna minsta 50% av sin arbetstid till forskning.
 
Birgitta Henriques Normark, 46 år, bedriver forskning om infektioner orsakade av pneumokocker.  Dessa infektioner är mycket vanliga i samhället och står för en stor del av sjukligheten och dödligheten i världen.

Hennes forskning fokuserar på att förstå vad som gör att dessa bakterier ibland ger upphov till svåra luftvägsinfektioner och blodförgiftning, samtidigt som de är mycket vanligt förekommande i näsan hos friska barn.

Bakteriella faktorer såväl som värdfaktorer studeras, liksom molekylär epidemiologi och spridning. Potentiella vaccinkandidater tas fram. Ökningen av antibiotikaresistens hos pneumokocker är betydande, och studier inom detta område ingår även i forskningsprogrammet. Birgitta är koordinator för ett EU program inom 6:e ramprogrammet som studerar antibiotikaresistenta pneumokocker.

Diana Karpman, 47 år, forskar på patogenesen bakom fyra njursjukdomar hos barn: hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), trombotiskt trombocytopen purpura (TTP), vaskulit och IgA nefropati.

HUS och TTP kännetecknas av blodbrist, låga halter av blodplättar (trombocyter) och njursvikt eller njurpåverkan och kan orsakas av enterohemorrhagiska Escherchia coli (EHEC) bakterier, av gendefekter i kroppens immunförsvar eller av bristfällig aktivitet i ett enzym som klyver von Willebrands faktor och därmed leder till ökad blodproppsbildning. Studierna ska utreda vilka bakteriella och värdrelaterade faktorer som leder till vävnadsskada och aktivering av trombocyter.

Vaskulit kännetecknas av kärlinflammation ledande till organskada. Undersökningar har visat att patienter med vaskulit utsöndrar ett ämne, bradykinin, som bidrar till inflammation, dvs smärta, rodnad och svullnad. Syftet är att studera vilka ämnen som leder till bradykininfrisättning och att därmed försöka hämma inflammationen.

IgA nefropati är den vanligaste formen av njurinflammation i världen. Forskningen ska visa om den orsakas av bakteriell infektion.