Ny rapport om skogen och klimatet

Vad är bäst ur klimatsynpunkt – att bruka skogen för att uppnå maximal produktion av trä eller att låta skogen stå kvar som en kolsänka? Det är temat för en rapport som Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien publicerat för en tid sedan.

Rapporten sammanfattar diskussionerna från den internationella konferensen med titeln: Forests and the climate. Manage for maximum wood production or leave the forest as a carbon sink? Konferensen arrangerades i mars 2018 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm.

I Parisavtalet framhålls skogens betydelse för möjligheten att minska utsläppen av växthusgaser och därmed hålla nere temperaturökningen till väl under två grader Celsius. Men samspelet mellan skogar och klimatsystemet är komplext. Den vetenskapliga litteraturen ger en rad varierande synpunkter på hur skogarna påverkas av ett förändrat klimat men också hur olika slags brukande av skogen – och utnyttjande av skogsråvaran – kan påverka klimatet.

Under konferensen diskuterades i första hand följande frågeställningar:

  • Är koldioxidutsläpp med biologiskt ursprung annorlunda än de med fossilt ursprung vad gäller påverkan på klimatet? Kan man bortse från koldioxidutsläpp av biogent ursprung i samband med konsekvensanalyser av klimatpåverkan orsakade av skogliga produkter och system?
  • Vilken roll spelar biomassa i energisystemet på kort, medellång och lång sikt?
  • Vilken är potentialen att reducera klimatpåverkan genom att ersätta material med stora utsläpp av växthusgaser med material med skogsråvara som bas?
  • Hur ser avvägningen ut mellan biomassaproduktion, upptaget av koldioxid från atmosfären och lagring av kol i skog och skogliga produkter? Hur förhåller sig olika avverkningsnivåer i relation till lagringen av kol till olika strategier för att begränsa klimatpåverkan?
  • Vilka skillnader i kolbalanser och biomassaproduktion råder mellan ståndortsskogsbruk respektive kontinuitetsskogsbruk?
  • Hur förhåller sig olika skötselstrategier till andra klimatpåverkande faktorer utöver växthusgaser, till exempel reflektion av solinstrålning, avdunstning och utsläpp av aerosoler? Borde sådana faktorer beaktas i samband med klimatstrategier inom skogssektorn?

Syftet med mötet var att underlätta dialogen mellan experter som representerar olika synpunkter när det gäller skogsförvaltning och möjligheten att begränsa klimatförändringen. Men även att främja vetenskaplig förståelse och att identifiera kunskapsluckor och prioriteringar för framtida forskning och datainsamlingar. En av rapportens slutsatser är att mer forskning behövs inom ramen för flera av frågeställningarna för att fylla igen dessa kunskapsluckor.

Läs rapporten i sin helhet