Ny forskningspolitisk plattform för Kungl. Vetenskapsakademien

I en ny forskningspolitisk plattform definierar Vetenskapsakademien sina allmänna ståndpunkter inom det forskningspolitiska området. Dokumentet behandlar de intellektuella villkoren för utvecklingen av kunskap, de institutionella villkoren för vetenskaplig kvalitet, samt samverkan, kommunikation och implementering av kunskap.

Vetenskapsakademiens forskningspolitiska ställningstaganden vilar på de två grundpelare som tillsammans bildar akademins portalparagraf: att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Detta innebär att den vetenskapliga forskningen å ena sidan måste tillförsäkras rimligt med tid, resurser och oberoende för att åstadkomma pålitliga och användbara resultat. Å andra sidan behöver den aktivt söka kanaler både till samhällelig förmedling av sina resultat och till ömsesidigt utbyte om vetenskapens resultat och uppgifter med intresserade och potentiellt intresserade parter utanför vetenskapssamhället.

Vetenskapsakademien spelar en aktiv roll som oberoende aktör för att främja en balanserad utveckling av båda dessa sidor av det vetenskapliga uppdraget, och verkar för att förmå beslutsfattare att respektera behovet av sådan balans samt att se till att ha solid empirisk grund för sina forskningspolitiska insatser.

Läs hela dokumentet