Lars Nyberg från Umeå får Torsten och Ragnar Söderbergs forskningsprofessur i medicin 2011

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2011 till Lars Nyberg vid Umeå universitet. Professuren, som är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Med hjärnans funktioner i fokus

Lars Nyberg är professor i psykologi och i neurovetenskap vid Umeå universitet och är föreståndare för Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI). Hans forskning handlar främst om att studera hjärnans funktioner, både hos friska och sjuka personer. De grupper Nyberg studerar inkluderar demenssjuka, personer med Parkinsons sjukdom, strokepatienter och personer som ska genomgå hjärnkirurgi. Syftet med hans forskningsprogram är att öka kunskapen om hjärnan, hur den ändras vid åldrande och sjukdom, samt hur den kan omorganiseras som svar på träning. Denna kunskap är speciellt viktig då andelen äldre personer i befolkningen ökar i Sverige.

Inom forskargruppen vid UFBI har man kartlagt åldersrelaterade förändringar vad gäller hjärnans struktur och funktionella organisation, och hur detta relaterar till minnes- och hälsoförändringar. Detta görs inom ramen för en stor, populationsbaserad undersökning kallad Betula. För personer med hjärnskador har man kartlagt hjärnans kognitiva (intellektuella) nätverk, särskilt minnesnätverk. Vid träning av minnesförmågor och studier av relaterade plastiska hjärnförändringar har det framkommit att hjärnans funktionella organisation påverkas av träning och att detta till viss del kan bidra till att gynna prestation även på icke-tränade funktioner.

I framtiden kommer dessa frågeställningar att fördjupas. Specifikt kommer Nybergs forskargrupp att göra så kallade longitudinella studier för att studera normalt åldrande och sjukdomsutveckling vid Parkinsons sjukdom. Dessa personer kommer att tränas över längre tidsperioder för att se om detta kan stärka prestation på tidigare otränade uppgifter.

Detta ska göras för friska äldre personer och i en förlängning även för personer med minnesstörningar. Slutligen ska mätning av hjärnans dopaminsystem genomföras. Detta system är starkt förknippat med motoriska förmågor, men ny forskning visar att det också är kritiskt för kognition (arbetsminne, långtidsminne). Studier av personer i olika åldrar indikerar att dopaminsystemet påverkas kraftigt av åldrande, men inga studier har följt personer över tid och upprepade gånger mätt dopaminsystemets funktionalitet.

Den vetenskapliga motiveringen för professuren

”Lars Nyberg är professor i neurovetenskap vid Umeå universitet. Han är en världsledande forskare avseende hjärnans inlärnings- och minnesfunktioner. Han har utvecklat och använder avancerade avbildningsmetoder för att bestämma vilka delar av hjärnan som aktiveras vid olika inlärnings- och minnesmoment. Hans forskning är av särskilt stor betydelse för vår förståelse av hur hjärnans funktion försämras vid åldrande och neurodegenerativa sjukdomar.”

Anslagsbelopp

2 miljoner kronor per år i 5 år, dvs. 10 miljoner kronor totalt, vilket täcker egen lön och ett årligt driftsanslag.

Lars Nyberg, född 1966 (45 år idag!), disputerade vid Umeå universitet år 1993. Professor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) och vid Institutionen för strålningsvetenskaper. Nyberg är för föreståndare för Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI).

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser ger gemensamma anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.