Kungl. Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris 1996: Engagerade lärare belönade

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela 1996 Ingvar Lindqvistpris till: Bengt Andersson, lärare i kemi, biologi och miljöteknik vid Flatåsskolan, Västra Frölunda, Stig Olsson, lärare i kemi och matematik vid Pildammsskolan, Malmö,

Maud Palagyi, lärare i matematik, fysik och teknik vid Påskbergsskolan, Varberg, Urban Walter, lärare i matematik, biologi och kemi vid Cederbergskolan, Föllinge,

Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa sin uppskattning och tacka landets lärare, som genom sin entusiasm, sina nya idéer och sitt hårda arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi och biologi. Vi vill på olika sätt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets intellektuella och materiella utveckling.

Prisbelöningen utgörs av 4-5 dagars vistelse i Stockholm med deltagande i Nobelaktiviteter och studiebesök. Vistelsen börjar den 8 december med att pristagarna får träffa årets Nobel-pristagare, som just anlänt till Vetenskapakademien för presskonferens. Lärarna får därefter motta sina pris vid en ceremoni, där förutom Nobelpristagarna och deras familjer, akademins ledamöter och inbjudna gäster deltar. Alla inbjudna har därefter möjlighet att träffa lärarna på den Nobelmottagning som följer. Pristagarna hedras med en fin middag tillsammans med akademins ledamöter i den pedagogiska kommittén och företrädare för pristagarnas skolor. Dagarna fortsätter sedan med Nobelföreläsningar, studiebesök, forskarkontakter av skilda slag och avslutas den 10 december med att lärarna deltar i Nobelprisutdelningen med efterföljande bankett. Lärarpristagarnas program är minst lika intensivt som Nobelpristagarnas. Dessa dagar ger rika tillfällen att knyta kontakter med forskare och andra personer.
 
Pristagarna bjuds med make/maka. De får 25000 kr personligen och skolorna får 10000 kr för att användas till den prisbelönta lärarens verksamhet samt 10000 kr till skolans bibliotek för litteratur inom de naturvetenskapliga ämnena.

Lärarpriset har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som under året 1988-91 var akademiens preses. Han tog initiativ till en rad akademiaktiviteter, som alla skall visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Ingvar Lindqvist avled 1991, men den vilja han väckte att uppmuntra lärarna lever vidare. Priset utdelades första gången 1991. Ett av priserna möjliggörs genom bidrag från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA.

Lärarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar, och elever och har efter beredning av akademiens pedagogiska kommitté diskuterats i akademinämnden för att slutligen väljas av akademiens ledamöter in pleno.

Bengt Andersson har i drygt 25 år oförtröttligt entusiasmerat och engagerat elever till ett naturligt miljöansvar. Genom ett projektinriktat arbetssätt inom kemi. Biologi och miljöteknik. Inspirerar han eleverna att med teknik och naturvetenskaplig kunskap intressera sig för närmiljö. I projektet Miljöforskarna träcker sig elevernas systematiska studier av försurning av olika vattendrag i västra Sverige över en 15-årig mätperiod. Flatåsskolans miljöundersökningar har fått stor genomslagskraft i massmedia och i den omedelbara närmiljö lett till konkreta kommunala åtgärder för att förbättra miljön. Hans pedagogik i samband med dessa miljöprojekt har uppmärksammats och katalyserat liknande projekt såväl nationellt som internationellt.

Stig Olsson är en synnerligen framgångsrik kemilärare som på ett engagerande sätt bedriver kreativ undervisning med sina gymnasieelever. Han har tillsammans med sina kollega Birgit Andersson skapat ett nytt sätt att låta elever utföra sina specialarbeten i kemi, genom att de får planera och genomföra kemiska experimentshower. Dessa shower är av mycket hög klass ur kemivetenskaplig synpunk, och är dessutom informativa och underhållande. Idéerna och uppläggningen av denna verksamhet har stått modell för liknande shower som genomförts på olika håll i landet. Man kan även förmoda att många barn och ungdomar genom denna verksamhet inspireras till att så småningom ägna sig åt naturvetenskapliga eller tekniska studier.

Maud Palagyi har under en lång tid genom oförtröttlig och sprudlande entusiasm i förening med stort kunnande och pedagogiskt nytänkande gjort matematiken och NO-ämnena till de populäraste vid Påskbergsskolans högstadium. Dessutom har hon skapat en solid grund och ett stort intresse för fortsatt studier i dessa ämnen. Hon har genom sin pedagogik och val av exempel, ofta med praktisk och vardaglig anknytning intresserat en större andel flickor för Ma/NO än normalt vid högstadiet. Genom sitt engagemang och sin entusiasm har hon även påverkat sina lärarkollegor på ett positivt sätt. Som ämnesansvarig har Maud Palagyi på ett systematiskt sätt infört en process av kontinuerlig förnyelse och förbättring av pedagogiken och anpassning av ämnesinnehållet vid Påskbergsskolan. Genom fortlöpande vidareutbildning har hon alltid hållit sig informerad om framsteg och nyheter inom sina ämnesområden, vilka hon sedan i tillämpliga delar införlivat i sin undervisning.
    
Urban Walter undervisar i matematik, biologi och kemi på högstadiet. Han tilldelas Ingvar Lindqvists pris för sina personliga profilerade och nydanande insatser för biologiämnets utveckling på högstadienivå. Bland dessa insatser betonas särskilt det uppmärksammade projektet Jämtnatur, ett miljö-och ekologiinriktat tillvalsämne som väckt intresse för biologistudier hos många elever, inte minst flickor. Ett ledmotiv i Walters lärargärning har varit mångsidigheten i ämnesvalet, som har spänt över ett brett fält av studieområden, alltifrån komposteringsteknik, biodling och växhusteknik till vinterekologi,fiskebiologi och ”minizoo” –verksamhet med smådjur. Han har därigenom på ett ovanligt framgångsrikt sätt lyckas stimulera elever till aktivt engagemang inom olika grenar av biologiämnet.