Kungl. Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris 1995, Engagerade lärare belönade

Kungl. Vetenskapsakademin har beslutat utdela 1995 års Ingvar Lindqvistpris till: Ulf Bengtsson, lektor i matematik, fysik och teknik vid Marks gymnasieskola i Kinna,

Sven-Olof Hägglund, lärare i matematik och naturvetenskap vid Gökstensskolan i Torshälla, 
Vivianne Jonsson, lärare i biologi vid Rudbecksskolan i Sollentuna,
Karin Anklew, adjunkt i biologi vid Gripenskolans gymnasium i Nyköping.

Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa sin uppskattning och tacka landets lärare, som genom sin entusiasm, sina nya idéer och sitt hårda arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi och biologi. Vi vill på olika sätt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets intellektuella och materiella utveckling.

Lärarpriset har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som under åren 1988 – 91 var akademiens preses. Han tog initiativ till en rad akademiaktiviteter, som skall visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Ingvar Lindqvist avled 1991, men den vilja han väckte att uppmuntra lärarna lever vidare. Priset utdelades första gången 1991.

Lärarna är nominerade av föräldrar, kollegor eller rektorer och har efter beredning av akademins pedagogiska kommitté diskuterats i akademinämnden för att slutligen väljas av Akademinens ledamöter in pleno.

Ulf Bengtsson har med en säregen entusiasm och uthållighet lyckats skapa ett uppmärksammat intresse för teknik och naturvetenskap bland elever vid det tekniska gymnasiet i Marks kommun. Särskilt hans unika idé, att genom samarbete mellan elever från teknik- och yrkesinriktade gymnasielinjer skapa och bygga experimentuppställningar för ett tekniskt museum, har gett barn från lekskolan till högstadiet och deras föräldrar en möjlighet att interaktivt bekanta sig med grundläggande tekniska och naturvetenskapliga fenomen.

Sven-Olof Hägglund har tilldelats lärarpriset för sin konstruktiva inlärningssyn och införandet av en pedagogik där eleverna uppmuntras att ta ett ökat ansvar för inlärningen. Speciellt har noterats inslag av hypotesprövning i undervisningen, vilket aktiverar eleverna
Och lär dem att uppmärksamma sitt eget tänkande. Denna pedagogik, kallad PLAN (projekt för lärande under eget ansvar) har anammats av ett stort antal andra skolor i och utanför kommunen och därigenom på ett konstruktivt sätt bidragit till den pedagogiska utvecklingen inom området.

Vivianne Jonsson vill genom sitt målmedvetna och inspirerande arbete väcka elevernas och skolpersonalens intresse för genteknik och miljöteknik. Hon har utvecklat en lokal gren i genteknik inom NV-programmet, och en ny gymnasieingenjörsutbildning i miljöteknik vid skolan. Elevernas nyfikenhet på en teknik har fångats upp med laborativa helgkurser och etablering av ett modernt och ändamålsenligt Science center vid skolan. Hon har givit miljövårdsundervisningen vid skolan en utomordenligt god verklighetsförankring, och eleverna samarbetar praktiskt både med Sollentuna kommun och i Baltic Sea Project. Ett unikt inslag för att stärka gemenskapen inom skolan och förmedla upptäckarglädje till eleverna är de årligen förekommande ”rödbetssoppsfesterna” där elevernas biodynamiskt odlade rödbetor blir till glädje för alla på skolan.

Karin Anklew har integrerat miljöfrågorna i biologiundervisningen. På hennes initiativ är miljövårdsteknik ett alternativämne inom det naturvetenskapliga utbildningsprogrammet på skolan. Med osedvanligt engagemang och entusiasm har hon varit den drivande kraften bakom ett flertal miljöprojekt vid skolan. I Östersjöprojektet kan eleverna via nätverksträffar utbyta resultat och erfarenheter med elever från andra gymnasieskolor längs Östersjön. I den s.k. miljötimmen presenterar gymnasieelever från Gripenskolan angelägna miljöfrågor i låg-och mellanstadieklasser i andra skolor, samt leder biologiexkursioner i högstadieklasserna. Genom en frivillig miljövårdsgrupp har hon inspirerat ungdomarna vid Gripenskolan till miljövänlig hantering av skolmat och sopor. Dessutom stimulerar hon sina elever till att delta i andra utåtriktade projekt, med presentationer på utställningen Unga Forskare och tidnings- artiklar om miljöfrågor.

Priset till Karin Anklew möjliggörs genom ett anslag från MISTRA.

                                                          ***  
      
Prisbelöningen utgörs av 4 – 5 dagars vistelse i Stockholm med deltagande i Nobelaktiviteter och studiebesök. Vistelsen börjar den 7 december med att pristagarna får träffa årets Noelpristagare, som just anlänt till Veterskapsakademien för presskonferens. Lärarna får därefter motta sina pris vid en cermoni, där förutom Nobelpristagarna och deras familjer, akademins ledamöter och inbjudna gäster deltar. Alla inbjudna har därefter möjlighet att träffa lärarna på den Nobelmottagning som följer. Pristagarna hedras med en fin middag tillsammans med akademins ledamöter i den pedagogiska kommittén och företrädare för
pristagarnas skolor. Dagarna fortsätter sedan med Nobelföreläsningar, studiebesök, forskarkontakter av skilda slag och avslutas den 10 december med att lärarna deltar i Nobelprisutdelningen med efterföljande bankett. Lärarpristagarnas program är minst lika intensiva som Nobelpristagarnas. Dessa dagar ger rika tillfällen att knyta kontakter med forskare och andra personer.

Pristagarna bjuds med make/maka. De får 25 000 kr personligen och skolorna får 10 000 kr för att användas till den prisbelönta lärarens verksamhet.