Kungl. Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris 1992

Vetenskapsakademiens lärarpris till lärare i Arvika, Karlstad och Uppsala

Entusiastiska lärare under gymnasietiden har betytt mycket för många människors yrkesval, inte minst bland forskarna. Akademiens egna erfarenheter från både ledamöter och från Nobelpristagare i fysik och kemi visar detta.

Genom att utdela tre lärarpris vill Vetenskapsakademien fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets materiella och kulturella utveckling. Naturligtvis vill akademien också visa sin uppskattning och uppmuntra lärarna i deras arbete. Lärarnas undervisning är av största betydelse för grundforskningen – basen för utvecklingen i varje land. Det är därför viktigt att undervisningen inte bara ske på hög nivå utan även stimulerar eleverna till fortsatta studier och forskning.

Vetenskapsakademien har beslutat utdela 1992 års Ingvar Lindqvistpris till:

Andreas Ehn, lärare i biologi vid Katedralskolan i Uppsala för hans framstående pedagogiska insatser inom ämnet biologi. Akademien uppskattar hans arbete enligt ”hur-vet-vi-vad-vi-vet” –principen, dvs att han närmar sig kunskapsstoffet tillsammans med eleverna genom att ställa frågor vars svar belyser förhållandena i fråga. Han har genom sitt engagemang stimulerat studenterna till ett vetenskapligt och krevativt tänkande och bedrivit en framgångsrik undervisning där studentkull efter studentkull producerar goda resultat.

John Granberg, lärare i kemi och miljövårdsteknik vid Solbergskolan i Arvika för hans förtjänstfulla undervisningsinsatser i kemi och miljövårdsteknik, som stimulerat till vetenskapligt undersökande aktivitet. Granberg har under en följd av år byggt upp ämnet miljövårdsteknik vid sin skola genom omfattande apparatanskaffningar och utarbetande av olika tester. Detta har möjliggjort avancerad analysverksamhet, där eleverna varit djupt engagerade. Dels har eleverna entusiasmerats till egna undersökningar, dels har de invigts teoretiskt och praktiskt i den analysverksamhet som Granberg bedrivit åt olika instanser.   

Stig  Sewik, lärare i matematik och fysik vid Älvkullegymnasiet i Karlstad för hans förtjänstfulla insatser som lärare i naturvetenskapliga ämnen. Sewik har under en lång tid gjort en gedigen undervisningsinsats, där han lagt tyngdpunkten på de experimentella och praktiska delarna inom fysikämnet. Han har entusiasmerat elever till ökade insatser och varit starkt drivande kraft för fortbildningen i ämnet vid skolan.

Vetenskapsakademiens lärarpris kallas Ingvar Lindqvist pris efter professor Ingvar Lindqvist, som under åren 1988 – 1991 var akademins preses – dess främste företrädare. Ingvar Lindqvist tog initiativ till en rad akademiaktiviteter, som alla skall visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Genom lärardagar och lärarpris vill akademien stimulera lärarna i deras gärning. Ingvar Lindqvist avled i maj 1991, men den vilja han väckte att uppmuntra lärarna lever vidare.

Ingvar Lindqvists pris utdelas till gymnasielärare, som bedrivit sådan undervisning som påtagligt förbättras och stimulerat undervisningssituationen för såväl elever som lärare. De prisbelönade lärarnas verksamhet skall var av så allmängiltig natur att det är möljligt För andra lärare att finna likartade vägar för sin undervisning. Prisen utdelas till aktiva gymnasielärare i fysik, kemi och biologi, som varit verksamma i minst 5 år. Prisen utgår i form av stipendier för konferensresa eller studiebesök upp till ett belopp på 25 000 kr samt ett belopp på 10 000 kr till vardera skola för omkostnader för att driva projekt vidare. Prisutdelningen sker i samband med Vetenskapsakademins Nobelaktiviteter i december. Pristagarna bjuds på ett omfattande program i Stockolm under fyra dagar och bereds tillfälle att bl a närvara vid Nobelföreläsningarna och vid utdelning av Nobelprisen i Konsterhuset.

Priset 1991 tilldelades Ulf Ighe, Platenskolan, Motala för hans insatser inom ämnet miljöteknik, där hans pedagogiska insatser i hög grad bidragit till att öka intresset för naturvetenskap hos elever vid skolan. Lars-Göran Johansson, Vilunda gymnasium, Upplands Väsby för att han på ett förtjänstfullt sätt, tillsammans med andra lärare, utvecklat och förfinat metoder inom fysikundervisningen, framförallt det systematiska genom förandet av experimentella prov i fysik, samt Gunilla Viklund, Tammbergsskolan, Lycksele för hennes tematiska projekt, där hon gjort stora ansträngningar att samordna undervisningen mellan naturkunskap, samhällskunskap och socialkunskap, samt för utformningen av en ny djurvårdarlinje med Norrlandsprofil.

1993 års lärarpris kommer att utannonseras i januari 1993. Inga ansökningar kommer att överföras från detta till nästa år. Välkommen att nominera fler till lärarpriset.

Årets pristagare:

Andreas Ehn
Katedralskolan
Skolgatan 2, Box 2114
750 02 Uppsala

Johan Granberg
Solbergaskolan
Box 101 
671 23 Arvika

Stig Sewik
Älvkullegymnasiet
Box 4054
650 04 Karlstad