Kungl. Vetenskapsakademiens första Ingvar Lindqvist lärarpris till lärare i Lycksele, Motala och Upplands-Väsby

Nobelpristagare och andra forskare svarar ofta på frågan varför de håller på med det de gör ” – Jo, det var en lärare som…….”

Akademiens erfarenheter från både egna ledamöter och från Nobelpristagare i fysik och kemi visar att entusiastiska lärare under gymnasietiden varit av avgörande betydelse för forskarnas yrkesval och deras forskningsinriktning.

Genom att utdela tre lärarpris vill Vetenskapsakademien fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets materiella och kulturella utveckling. Lärarnas undervisning är av största betydelse för grundforskningen – basen för utvecklingen i varje land. Det är därför angeläget att undervisningen inte bara sker på hög nivå utan även stimulerar eleverna till fortsatta studier och forskning.

Vetenskapsakademien har beslutat utdela 1991 års Ingvar Lindqvistpris till:

Ulf Ighe, Platenskolan, Motala för hans insatser för ämnet miljöteknik. Hans pedagogiska insatser har i hög grad bidragit till att öka intresset för naturvetenskap hos eleverna vid skolan. Ighe har även på ett initiativrikt sätt bidragit till fortbildning av lärare inom detta kunskapsområde.

Lars-Göran Johansson, Vilunda gymnasium, Upplands-Väsby för att han på ett förtjänstfullt sätt, tillsammans med andra lärare, utvecklat och förfinat metoder inom fysikundervisningen, framförallt det systematiska genomförandet av experimentella prov i fysik. Hans engagemang i detta utvecklingsarbete har på ett synnerligen påtagligt sätt stimulerat både lärare och elever och lett till förbättrade studieresultat.

Gunilla Viklund, Tannbergsskolan, Lycksele för hennes tematiska projekt, där hon gjort stora ansträngningar att samordna undervisningen mellan naturkunskap, samhällskunskap och socialkunskap, samt för utformning av en ny djurvårdslinje med Norrlandsprofil. Gunilla Viklund belönas särskilt för sin driftighet och djupa engagemang i eleverna samt för sitt sätt att bygga upp deras studieteknik, ambition och forskarnyfikenhet.

Prisen utgår i form av oförglömliga dagar i Stockholm i samband med Nobelprisaktiviteterna. Prisutdelningen sker i samband med akademiens mottagning för Nobelpristagarna. Lärarna bereds tillfälle att bl a närvara vid Nobelföreläsningar och vid utdelning av Nobelprisen i Globen. Lärarna får dessutom ett stipendium för konferensresa eller studiebesök upp till ett belopp på 25000 kr samt 10000 kr till vardera skola för omkostnader för att bedriva projektet vidare.

Vetenskapsakademiens lärarpris kallas Ingvar Lindqvist pris efter professor Ingvar Lindqvist, som under åren 1988 – 1991 var akademiens preses, alltså dess främste företrädare. Ingvar Lindqvist tog initiativ till en rad akademiaktiviteter, som alla skall visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Genom lärardagar och lärarpris vill akademien stimulera lärarna i deras gärning. Ingvar Lindqvist avled i maj 1991, men den vilja han väckte att uppmuntra lärarna lever vidare.

Ingvar Lindqvists pris utdelas till gymnasielärare, som bedrivit sådan undervisning som påtagligt förbättrat och stimulera undervisningssituationen för såväl elever som lärare. De prisbelönade lärarnas verksamhet skall vara av så allmängiltig natur att det är möjligt för andra lärare att finna likartade vägar för sin undervisning. Prisen utdelas till aktiva gymnasielärare i fysik, kemi och biologi, som varit verksamma i minst 5 år.

Adresser:

Ulf Ighe                          
Platenskolan                                      
Box 933
591 29 Motala

Lars-Göran Johansson
Vilunda gymnasium
Box 62
194 21 Upplands-Väsby

Gunilla Viklund
Tannbergsskolan
921 81 Lycksele