Karna Lidmar-Bergström ny ledamot i klass V

Vid akademiens sammankomst den 26 maj invaldes professor Karna Lidmar-Bergström, Stockholms universitet, i V klass (geovetenskaper). Hon är en internationellt erkänd forskare på de prekvartära landformerna och deras utveckling.

I sin tidiga forskning på flintans utbredning och sydsvenska landytors bildning påvisade hon spår av en dittills okänd ström från norr till söder. Den går nu under namnet Kattegatt-strömmen.

I senare forskning har hon fortsatt att kartlägga landformers bildning i Norden och Kanada. Bl.a. har hon visat hur fjällen i Skanderna söder och norr om Jämtland rört sig i separata block med olika hastighet. Det har medfört olika fomer, med högre och spetsigare fjäll i söder.

Hennes påvisande av skiftande flödesriktningar och sedimentation har tilldragit sig intresse bland såväl geofysiker och oljegeologer. Resultaten har också använts vid upprättandet av geomorfologiska kartor för Sveriges Nationalatlas, för vilka hon är ansvarar.