Julie Gehl vid Köpenhamns universitet får tjänst inom klinisk onkologi

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela årets särskilda forskartjänst inom klinisk onkologi (cancerforskning) till Julie Gehl vid Köpenhamns universitet. Tjänsten är finansierad av Stiftelsen Acta Oncologica och löper i fem år.

Julie Gehl. Foto: Thomas Hommelgaard

Julie Gehls forskning är fokuserad på s.k. elektroporering, som är en metod för att överföra molekyler – DNA eller proteiner – in i celler. Elektroporering innebär att man med hjälp av korta elektriska pulser öppnar håligheter i cellens membran och därigenom kan pressa in önskade molekyler in i cellen. Målet med Gehls forskning är att med hjälp av denna metod förbättra behandlingen av cancer genom att föra in substanser som dödar cancerceller, exempelvis läkemedel som har svårt att på egen hand ta sig in i cancercellerna. Hon har mycket aktivt deltagit i utvecklingen av metoden, som till stor del tack vare hennes insatser redan börjat användas vid flera sjukhus. Hittills uppnådda resultat är mycket lovande och det finns all anledning att tro att elektroporering kan bli ett viktigt tillskott till arsenalen av behandlingsstrategier vid cancer. 

Julie Gehl disputerade 2003 vid Köpenhamns universitet och blev specialist i onkologi 2006. Hon är sedan 2008 överläkare i onkologi och forskningslektor vid Herlevs sjukhus i Danmark. 

Krav för tjänsten
Stiftelsens önskemål med tjänsten (som är på 50 %) är att uppmuntra till klinisk cancerforskning på toppnivå, kombinerat med relevant kliniskt arbete på halvtid (som till exempel läkare, sjuksköterska, sjukhusfysiker, psykolog eller epidemiolog). Sjukvårdshuvudman eller annan förväntas svara för ersättningen till forskaren för det kliniska arbetet. Forskare som erhåller denna finansiering förväntas bidra med insatser för tidskriften Acta Oncologica genom att exempelvis fungera som referee, författa vetenskapliga översikter eller att stimulera andra till sådana aktiviteter.

Om Acta Oncologica
Stiftelsen Acta Oncologica har som sitt huvudändamål att utge tidskriften Acta Oncologica, samt att även på andra sätt främja nationellt och internationellt utbyte av vetenskaplig information inom cancerområdet.

Mer information

Elektrotransfer-forskning vid Herlev Hospital, Danmark
Acta Oncologica