De får Kungl. Vetenskapsakademiens lärarpris

Mottagarna av årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2015, belönas för sitt inspirerande arbete i matematik, fysik, biologi och NO. Genom sina gedigna ämneskunskaper och genom att bland annat integrera olika ämnen, utveckla spännande undervisningsmetoder och använda digitala klassrum har de ökat elevernas intresse och glädje för ämnena.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Ingvar Lindqvistprisen 2015 till:

Svetlana Iantchenko, Malmö Borgarskola i Malmö,
Per Törnquist, Katedralskolan i Linköping,
Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet i Falun,
Fredrik Bernhardsson och Eva Yngvesson, Ringsbergskolan i Växjö

för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”

Några av Sveriges bästa lärare utses varje år

Ingvar Lindqvistprisen delas ut till lärare inom den svenska obligatoriska skolan eller gymnasieskolan som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det har fått sitt namn efter Kungl. Vetenskapsakademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Årets pristagare inom respektive område:

Matematik
Svetlana Iantchenko, Malmö Borgarskola i Malmö, tilldelas 2015 års Ingvar Lindqvistpris i matematik för framgångsrik utveckling av matematikundervisning baserad på problemlösning, tävlingar och laborationer i grundskolan och gymnasiet.

Fysik
Per Törnquist, Katedralskolan i Linköping, tilldelas 2015 års Ingvar Lindqvistpris i fysik för att han på ett innovativt sätt förmedlar fysikämnets betydelse inom ämnen som historia, biologi och kemi.

Biologi
Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet i Falun, tilldelas 2015 års Ingvar Lindqvistpris i biologi för sin undervisning som har en stark koppling till forskning där han utnyttjar både modern bioteknologi och aktuella databaser i ett undersökande arbetssätt.

NO
Fredrik Bernhardsson och Eva Yngvesson, Ringsbergskolan i Växjö, tilldelas 2015 års Ingvar Lindqvistpriset i NO för att de gör naturvetenskapen förståelig i elevernas vardag genom ett problembaserat arbetssätt från åk 4 till åk 9 där det vidgade textbegreppet är centralt.

Under Ingvar Lindqvistdagen den 30 mars inbjuds lärare, skolledare och andra intresserade till Kungl. Vetenskapsakademien för att fokusera på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. Årets Ingvar Lindqvistpristagare presenterar sin undervisning och tidigare pristagare berättar vad priset betytt för dem. Hit är även journalister välkomna! Anmälan görs i följande länk:

Prisutdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Prissumman om 280 000 kronor fördelas enligt följande: 50 000 kronor per prisområde till pristagarna samt 20 000 kronor till respektive skola varav 10 000 kronor ska gå till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kr till biblioteket för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Årets priser är finansierade av Torsten Söderbergs Stiftelse samt Kjell och Märta Beijers Stiftelse.

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. Stiftelsen grundades 1960.

www.torstensoderbergsstiftelse.se

Kjell och Märta Beijers Stiftelse bildades 1974 genom en donation från Kjell och Märta Beijer. Stiftelsen ska enligt stadgarna främja naturvetenskaplig forskning i Sverige. Den ska också bidra till utbildning och undervisning samt främja kultur, framför allt inom design och heminredning men även inom musik och litteratur.

www.beijerstiftelsen.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.