Inga studentbostäder i området vid Bergianska

Stadsbyggnadskontoret är inte positiva till att bebygga den nuvarande parkeringen och handelsträdgården vid Bergianska med studentbostäder. Det råder stor brist på studentbostäder i Stockholm, men Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget inte överensstämmer med lagskyddet för den Kungliga nationalstadsparken.

Även om byggnaderna skulle utformats med hänsyn till områdets natur- och kulturhistoriska värden väljer nu Vetenskapsakademien och Svenska Bostäder att inte utreda alternativet vidare.

– Vetenskapsakademien har bedömt det angeläget att få veta vad som kan och inte kan göras i Frescati-området. Därför stödde vi Svenska Bostäders beslut att på ett tidigt stadium, och genom att ansöka om planändring för området, undersöka om det går att bygga bostäder för studenter eller gästforskare på marken där det nu finns en parkeringsplats och en trädgårdsbutik. Det är ju en väldig brist på sådana bostäder i Stockholmsområdet. Men nu har vi fått ett förhandsbesked från Stadsbyggnadskontoret och det är viktigt för vårt fortsatta arbete som markägare. Några lägenheter för studenter eller gästforskare blir det inte på den platsen, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.