Göran Gustafssonprisen 2003

Göran Gustafssonprisen är Sveriges största nationella forskarpriser. Priset är fr.o.m. i år större än tidigare. Varje pristagare får 4,5 miljoner kr samt 100.000 kr i personligt pris. De belönade områdena berör allt ifrån vårt åldrande till laserteknik.

Årets Göran Gustafssonpriser på vardera 4,6 miljoner kr tilldelas:

Sergei Merkulov, 44 år, professor i matematik, Stockholms universitet, får priset i matematik för sina arbeten i enumerativ geometri och differentialgeometri.
Fredrik Laurell, 45 år, professor i fysik vid Kungl. Tekniska högskolan, får priset i fysik för sina studier inom laserfysiken.
Thomas Nyström, 42 år, professor i mikrobiologi, Göteborgs universitet, får priset i molekylärbiologi för sina studier rörande åldrandeprocessen på cellnivå.
Mikael Oliveberg, 40 år, professor i biokemi, Umeå universitet, får priset i kemi för sina studier av veckningen hos proteiner.
Patrik Rorsman, 43 år, professor i membranfysiologi, Lunds universitet, får priset i medicin för sina studier av membranprocesser hos insulinproducerande celler i bukspottkörteln.

Eftersom prissumman för Göran Gustafssonprisen är fördelad på tre år vill vi också uppmärksamma pristagarna för år 2000 och 2001, som nu får ytterligare 1,5 miljoner kronor.

År 2002:
Kurt Johansson, professor i matematik, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm, som belönades för sin matematiska modellutveckling kring slumpartad tillväxt och språngvisa övergångar i fysikaliska processer och system.
Olle Eriksson, professor i fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, som belönades för sina teoretiska studier av elektroners rörelse i fasta material.
Lars Kloo, professor i oorganisk kemi, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm, som belönades för sin forskning på metallkluster.
Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning, Karolinska Institutet, Stockholm, som belönades för sin forskning om stamceller i centrala nervsystemet.
Nils-Göran Larsson, docent i medicinsk genetik, Karolinska Institutet, Stockholm, som belönades för sina studier av cellernas kraftstationer, de s.k. mitokondrierna, och deras betydelse för olika sjukdomar, t.ex. diabetes.
År 2001:
Mikael Passare
, professor i matematik vid Stockholms universitet, som belönades för sina arbeten inom komplex matematisk analys och geometri.
Pär Nordlund, professor i strukturbiokemi vid Stockholms universitet, som belönades för sin forskning inom området kristallografi.
Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Umeå universitet, som belönades för sin forskning om kontrollfaktorer kring bukspottkörtelns utveckling och funktion.