Fyra nya ledamöter invalda

Vid den ordinarie sammankomsten den 14 december valdes Anders Ynnerman, Linköpings universitet, in som svensk ledamot i klassen för tekniska vetenskaper samt Søren Brunak, Köpenhamns universitet, Tönu Pullerits, Lunds universitet och Julius Rebek Jr, The Scripps Research Institute in som utländska ledamöter av klassen för kemi.

Svenska ledamöter

Klassen för tekniska vetenskaper

Anders Ynnerman är professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet. Hans forskning handlar om grundläggande aspekter av datorgrafik och visualisering, särskilt av storskaliga och komplexa datamängder. Ynnermans forskning finner sin tillämpning inom många olika områden. Han har gjort väsentliga vetenskapliga insatser inom ljustransport och volymsrendering som bland annat används inom det medicinska området för att kartlägga delar av den mänskliga kroppen. Nyligen har hans arbete med visualisering för vetenskapskommunikation i samarbete med institutioner såsom British Museum uppmärksammats och han leder utvecklingen av nästa generation av visualiseringsverktyg i immersiva miljöer med anslag från NASA. Ynnerman räknas bland de främsta forskarna i världen inom området och 2015 utsågs Ynnerman till Research Professor vid Scientific Computing and Imaging Institute vid University of Utah, en av världens främsta institutioner för vetenskaplig visualisering. Ynnerman är initiativtagare till och föreståndare för Visualiseringscenter C, som innehåller forskning, utveckling och näringslivsamarbeten samt en publik arena, vilken attraherar över 100 000 besökare om året. Ynnerman har tidigare varit föreståndare för Swedish National Supercomputer Centre och för Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).

Utländska ledamöter

Klassen för kemi

Søren Brunak är professor vid Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Köpenhamns universitet i Danmark. Han är en av Europas ledande experter inom bioinformatik, systembiologi och medicinsk informatik. Genom att kombinera biologiska forskningsdata på molekylär nivå med data från sjukvårdens register över sjukdomar och behandlingar försöker han förstå sjukdomsmekanismer på protiensystemnivå. I stället för att analysera data från specifika experiment utformade för att testa en given hypotes, samlar hans forskargrupp enorma mängder data från mycket olika källor som kombineras och analyseras för att göra upptäckter från datan i sig. Ett av målen för Brunaks forskning är att kunna avgöra om en patients reaktioner beror på behandlingen eller andra sjukdomstillstånd i kroppen.

Tönu Pullerits är professor i kemisk fysik vid Kemiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade som teoretisk fysiker men har under många år byggt upp en omfattande experimentell verksamhet inom framför allt avancerad laserspektroskopi. Pullerits forskning spänner över ett brett område inom fotokemi och fotofysik, med speciellt fokus på fotosyntesen och metoder för omvandling av solenergi. Bland annat studeras hur energi transporteras i biologiska system genom att utsätta dem för laserpulser. Hans forskning har gett viktiga bidrag till förståelsen av fotosyntesens primära ljusdrivna processer, som nu används för att utveckla nya metoder och material för omvandling av solenergi. Pullerits har ocskå varit verksam vid det tvärvetenskapliga Pufendorfinstitutet på Lunds universitet.

Julius Rebek Jr är professor och chef för The Skaggs Institute for Chemical Biology vid The Scripps Research Institute i La Jolla, CA, USA. Han är en pionjär inom supramolekylär kemi, ett snabbt växande ämne i gränsen mellan ett flertal fysikalisk-kemiska discipliner som bland annat omfattar molekylär självassociation, självorganisation och molekylär igenkänning. Exempel på tillämpningsområden är sensorteknik, biomaterial, läkemedelskemi, molekylära motorer och nanoteknologi. Bland Rebeks aktuella forskningsprojekt kan nämnas tillverkning av syntetiska receptorer för specifika målmolekyler och molekylära kapslarsom kan öppnas och stängas för att fånga in mindre molekyler. Ett annat forskningsområde är molekylära system för identifiering och katalytisk destruktion av nervgifter. Julius Rebek är också gästprofessor vid Fudan University i Shanghai, Kina.