Första kvinnan som fått Söderbergska priset inom rättsvetenskap

I går delade Kungl. Vetenskapsakademien ut Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2013 på 1 miljon kronor till Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska institutionen, Uppsala universitet ”för hennes vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten”

Den gränslösa familjen i fokus för årets kvinnliga mottagare av Söderbergska priset. I vår globaliserade värld kommer många med utländsk bakgrund till Sverige, svenskarna reser och flyttar allt oftare utomlands, och det bildas familjer över nationsgränserna. Om tvister uppkommer, hur och var ska de lösas? Maarit Jänterä-Jareborgs arbete med den internationella familjerätten sätter fokus på just det. 

 

Jänterä-Jareborgs forskning handlar om centrala internationella familjerättsliga frågeställningar. Den kännetecknas mera av kritiskt ifrågasättande av de stora sambanden mellan olika regelkomplex, än av en smalare analys av den materiella rätten. Fokus har främst varit på sambanden mellan vilket lands domstol som ska lösa en tvist, vilken rättsordning som ska gälla samt hur domslutet sedan erkänns och verkställs. Hon har också arbetat med att klarlägga rollfördelningen mellan domstol och parter i de fall då domstolen tillämpar ett annat lands lag. Jänterä-Jareborgs breda kunskap i internationell familjerätt har gjort henne till en nordisk föregångare inom området och till en viktig deltagare i den europeiska debatten om familjerättens utveckling. Hon har påvisat problemen med utvecklingen mot en europeisk internationell familjerätt, då varje ny gemenskapsrättsakt kommer att minska tillämpningsområdet för de övriga regelsystemen på ett sätt som är svårt att förutse.

Professor Maarit Jänterä-Jareborg är född 1954 (58 år). Hon tog sin jur.kand. 1977 och  jur.lic. 1983 i Helsingfors samt jur.dr. 1989 i Uppsala. Efter avlagd doktorsexamen 1989 med avhandlingen ”Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, en internationell-privaträttslig studie” har Jänterä-Jareborg främst varit verksam vid Uppsala universitet parallellt med ett omfattande internationellt arbete. 1998 utsågs hon till professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, där hon fortfarande är verksam. Hon är bland annat sedan 2005 ledamot av Kuratoriet för Haagakademien i internationell rätt, utländsk ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten och sedan 2008 utländsk ledamot av Finska Vetenskapsakademien.

Det Söderbergska priset är instiftat av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Det tilldelas vartannat år till framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap genom Kungl. Vetenskapsakademien och vartannat år inom medicin genom Svenska Läkaresällskapet. Priset utdelas sedan 1987.