Flormanska belöningen 2012

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Flormanska belöningen 2012 på 30 000 kr till docent Ole E. Sørensen vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

Sørensen tilldelas belöningen ”för hans viktiga arbeten rörande antibakteriella peptiders produktion vid hudskada och inflammation”.

Huden har förmåga att sätta ingång ett medfött immunförsvar med en lokal produktion av antimikrobiella peptider* (AMPs) i syfte att slå ut invaderande mikrober. AMPs är aktiva mot ett brett spektrum av bakterier och mot vissa svamppatogener och inkapslade virus, däribland HIV.

Sørensens forskargrupp inriktar sig på betydelsen av AMPs i hud och i seminalplasma (sädesvätska) och hur pass avgörande de är för att upprätthålla ett skydd mot infektion, bland annat vid sårläkning.

Bakteriell resistens mot konventionell antibiotika är ett ökande problem i dagsläget. Det medfödda immunförsvaret som genererar AMPs oskadliggör bakterier på sätt som inte orsakar utvecklande av resistenta bakterier. Genom att studera detta försvar hoppas man kunna få fram nya strategier och upptäcka nya substanser som kan användas i behandlingen av de allt vanligare infektionerna med antibiotikaresistenta bakterier.

Prisutdelning sker vid allmän sammankomst den 14 mars 2012.

* Peptider  är  molekyler som består av korta kedjor av aminosyror. Peptider skiljer sig från proteiner enbart genom att de är mindre; gränsen mellan peptid och protein brukar dras vid 50 aminosyror.