Fjärde reviderade upplagan av Energiboken

Energiboken är ett gemensamt projekt för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Energi och Miljöråd och Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott.

Boken har blivit mycket uppskattad i skolvärlden och successivt har projektet satt ökat fokus på skolan och skolans lärare. Att utforma och genomföra uthålliga lösningar på världens energi- och klimatutmaningar kommer att ta flera generationer. Skolan har därför en utomordentligt viktig uppgift att utbilda kommande generationer i dessa frågor, och då inte bara peka på hot och problem utan också på lösningar och möjligheter som ger framtidshopp. Eftersom frågornas komplexitet, mångfald och globala perspektiv spänner över allt från naturvetenskapliga framsteg och nya tekniska lösningar till ekonomi, företagande, livsstil och politiska ställningstaganden är förhoppningen att såväl SO- som NT-lärare ska finna boken användbar.

Målet med projektet är att ur ett vetenskapligt perspektiv sprida kunskap om energifrågor i ett större sammanhang. Ett viktigt motiv till projektet var insikten att frågorna om energi och energiförsörjning under överskådlig tid kommer att vara en ödesfråga både för Sverige och världen i övrigt. Ett annat motiv var övertygelsen om att forskare och ingenjörer har en viktig uppgift i att bidra till hållbara lösningar. Vi vill bidra med en samlad kunskap om energifrågornas stora betydelse på ett sätt som både ökar ditt engagemang och tydliggör de utmaningar vi står inför. Allt oftare läser vi larmrapporter om klimathot, global uppvärmning och den påverkan som koldioxid och övriga växthusgasutsläpp får på vår miljö. Vi läser även om kommande oljebrist, men vet inte säkert när.

Energiförsörjning, energianvändning och energiberoende är centrala frågor för vår välfärd och debatteras flitigt både i medierna och inom politiken – samtidigt är det frågor som är svåra att få grepp om. Oavsett om vi är unga eller gamla, lekmän eller forskare, politiker eller näringslivsrepresentanter behöver vi samlad och saklig information – utan ideologiska eller mediala vinklingar. Ökad kunskap, saklig debatt och diskussion bidrar till att finna de bästa lösningarna inför framtiden.

Vi vill bidra med en samlad kunskap om energifrågornas stora betydelse på ett sätt som både ökar ditt engagemang och tydliggör de utmaningar vi står inför. Det här är en bok att bläddra och göra nedslag i. Förhoppningsvis leder det till att du läser vidare, och får en bild av energifrågornas komplexitet. Kanske har du då också funnit några av svaren på frågorna inför framtiden eller åtminstone fördjupat din kunskap inom området.

Projektets styrgrupp:

  • Bengt Kasemo (ordf.), ledamot, KVA/IVA
  • Gerd Bergman, NTA
  • Magnus Breidne, projektchef, IVA
  • Harry Frank, ledamot, KVA/IVA
  • Eric Giertz, ledamot, IVA
  • Dick Hedberg, KVA
  • Christer Sjölin, ledamot, IVA
  • Elin Vinger, projektledare, IVA