EU-kommissionen förbjuder användandet av neonikotinoider

I slutet av april 2018 tog EU-kommissionen beslutet att utöka restriktionerna för den grupp av insektsgifter som kallas neonikotinoider, en typ av bekämpningsmedel som bland annat orsakar stor skada på bin.

För tre år sedan släppte EASAC (European Academies’ Science Advisory Council), där experter från Vetenskapsakademin ingår, rapporten Ecosystem services, agriculture and neonicotinoids. Rapporten granskade de vetenskapliga underlagen för vilken effekt neonikotinoider har på ekosystemet och jordbruket i stort.

I rapporten konstaterar EASAC att de tidigare restriktioner som EU-kommissionen införde 2013 fokuserat på att minska den påverkan neonikotinoider har på honungsbin, men inte på andra slags bin eller arter som utför ekosystemtjänster genom pollinering och naturlig bekämpning av skadegörare.

EU-kommissionens nya beslut grundar sig på en ny rapport från EFSA (European Food Safety Agency), som drar samma slutsatser som EASAC-rapporten och konstaterar att utökade restriktioner behövs för att minska skadan på andra arter än blomsterbin. Det nya förbudet gäller all användning av neonikotinoider utomhus, tidigare gällde det enbart blommande grödor som lockar till sig mycket bin som till exempel rapsodlingar.

EU-kommissionen ska nu anta och publicerar de nya bestämmelserna. Efter det har behöriga myndigheter i medlemsländerna ett halvår på sig att ompröva godkännandena för de produkter som finns på marknaden i dag.

En av Vetenskapsakademiens huvudsakliga inriktningar är att förmedla vetenskapligt underlag för samhällsdebatt och beslutsfattande – science for policy – i såväl Sverige som internationellt, genom samarbetsorganisationer som EASAC.

Läs hela rapporten från EASAC här.

EASAC

EASAC har 29 medlemmar varav 27 utgörs av de nationella vetenskapsakademierna i EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, t.ex. rörande miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel. Genom sitt nätverk av de främsta aktiva forskarna i Europa organiserar EASAC kvalificerade expertgrupper som bereder specifika frågor.

EASAC grundades 2001 på Kungl. Vetenskapsakademien.