Kungl. Vetenskapsakademiens och Svenska Läkaresällskapets etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet föreslår i en ny utredning riktlinjer för vad som ska krävas för att obeprövade behandlingsmetoder ska kunna användas på allvarligt sjuka patienter. Tillsammans med en ny nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder ska ett antal riktlinjer skapa en transparent situation som kan bidra till att allmänhetens tillit till hälso- och sjukvården bibehålls och förstärks.

Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsatte Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet den 25 februari en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård.

Utredningen, som nu ligger färdig och går att läsa i sin helhet, kommer med konkreta förslag och rekommendationer om riktlinjer.

Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet föreslår i utredningen inrättandet av en nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder och att riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter fastställs. Det innebär att:

  • Det blir en enhetlig nationell bedömning om en obeprövad behandling får användas på en allvarligt sjuk patient och vad som räknas som forskning respektive sjukvård.
  • Jävssituationer blir lättare att undvika jämfört med om bedömningen sker lokalt på det egna sjukhuset.
  • Bedömningen kommer att göras av erfarna kliniker/forskare tillsammans med etiker, jurister och experter inom det specifika området.

Tillsammans med ett antal riktlinjer skapas en transparent situation som kan bidra till att allmänhetens tillit till hälso- och sjukvården bibehålls och förstärks. Riktlinjerna ska i första hand garantera att patienten skyddas mot alltför riskabla åtgärder. Människovärdesprincipen innebär att alla människor har samma värde i hälso- och sjukvården. Allvarligt sjuka eller döende patienter får aldrig reduceras till försöksobjekt men heller inte undandras möjligheten att få tillgång till nya obeprövade metoder som kan innebära bot och lindring. Med de föreslagna riktlinjerna finns, enligt Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet, förutsättningar för att båda dessa syften ska kunna uppnås.

Dokument

Kontakt

Olle Lindvall, professor i neurologi, Lunds universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.
Olle.lindvall@med.lu.se, 070 517 14 66

Ingemar Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Örebro universitet, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. ingemar.engstrom@regionorebrolan.se, 070-553 91 35