Akademiens energiutskott föreslår ny energikommission

Utvecklingen inom Sveriges och Europas energiförsörjning ger anledning till oro, särskilt när det gäller elsektorn. Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott har därför idag till regeringen och riksdagspartierna lämnat in ett förslag om en oberoende rådgivande kommission för svensk energipolitik.

Tack vare tidigare framsynta politiska beslut har Sverige idag en mycket fördelaktig situation med så gott som fossilfri elproduktion, 3 % jämfört med det europeiska genomsnittet på 52 %. Den miljövänliga och relativt billiga svenska elen gagnar i högsta grad samhällsekonomin, sysselsättningen och välfärden.  

Trots det ger utvecklingen inom Sveriges och Europas energiförsörjning anledning till oro, särskilt när det gäller elsektorn. Det handlar bland annat om den ökande påverkan från EU med olika pålagor och direktiv på energiområdet, som ofta är bindande. EU:s regelverk utformas i successiva steg av kommissionen, parlamentet och ministerrådet, och här finns stora möjligheter för särintressen och lobbyister att påverka i riktningar som inte är optimala för medlemsländerna. En annan orsak är den tyska avvecklingen av kärnkraft samt deras massiva utbyggnad av kol- och gaskraft och väderberoende vind- och solkraft. Detta har resulterat i att elpriset för tyska hushåll nu är dubbelt så högt som i Sverige och att elnäten i Tysklands grannländer i perioder utsätts för stora påfrestningar. Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott har därför idag till regeringen och riksdagspartierna lämnat in ett förslag om en oberoende rådgivande kommission för svensk energipolitik.  

Akademien är beredd att genom sitt energiutskott medverka vid utformningen av kommissionen, som skulle ha som uppgift att ta fram underlag och ge råd inför förestående riksdags- och regeringsbeslut om energipolitiken. Det gäller till exempel frågor om det framtida elsystemet inklusive elnät, framtida kraftkällor samt bindande åtaganden inom EU, jämförande miljövärdering av olika energislag samt elpriserna och deras betydelse för samhällsekonomin och den svenska industrins konkurrenskraft.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

Sven Kullander
Ordförande i KVAs energiutskott
Tel. 070-361 40 05
sven.kullander@kva.se

Perina Stjernlöf
Pressansvarig 
Tel. 08-6739544, 070-6739650
perina.stjernlof@kva.se