En strategisk agenda för internationalisering


Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande beträffande delbetänkande av utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor En strategisk agenda för internationalisering.

Akademiens uppfattning är att utredningen är väl genomarbetat och har många goda förslag. Man delar också utredningens allmänna ståndpunkt att svensk forskning redan i hög grad är internationaliserad vad avser publikationer, forskarutbyten och annat samarbete och att det snarast handlar om att fortsatt och förstärkt stödja denna redan långt gående internationalisering.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.