Ekonomipriset 2004

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas i år en norrman och en amerikan: Finn Kydland och Edward Prescott. De har lagt fram nya teorier om konjunktursvängningar och ekonomisk politik.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2004 ”för deras bidrag till dynamisk makroekonomisk teori: den ekonomiska politikens tidskonsistens och konjunkturens drivkrafter” gemensamt till

Finn E. Kydland
Carnegie Mellon University, Pittsburgh och University of California, Santa Barbara, USA, och

Edward C. Prescott
Arizona State University, Tempe och Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA

Ny teori om konjunkturer och ekonomisk politik
Drivkrafterna bakom konjunktursvängningar och utformningen av ekonomisk politik tillhör de mest centrala områdena inom makroekonomisk forskning. Finn Kydland och Edward Prescott har gjort fundamentala bidrag på dessa områden som fått stor betydelse, inte bara för makroekonomisk analys utan också för praktisk penning- och finanspolitik i många länder.

Den ekonomiska politikens tidskonsistens
Hushåll sparar mindre ju högre kapitalbeskattning de förväntar sig i framtiden; företag sätter högre priser och avtalsförhandlare högre löner ju mer infl ationsdrivande penningpolitik de förväntar sig, osv. Pristagarna visade hur sådana effekter av förväntningar om framtida ekonomisk politik kan ge upphov till tidskonsistensproblem i politiken. Om de ekonomisk-politiska beslutsfattarna saknar möjlighet att binda sig för en viss handlingsregel i förväg, kommer de ofta i efterhand inte att föra den politik som är mest önskvärd. Kydland och Prescott angav en gemensam förklaring till förlopp som dittills tolkats som separata politikmisslyckanden, t.ex. att ekonomier fastnar i hög infl ation trots att penningpolitikens mål är prisstabilitet. Pristagarnas arbete har lagt grunden för en omfattande forskning om vilken ekonomisk politik som är trovärdig och politiskt möjlig. Därigenom har de styrt över diskussionen om praktisk ekonomisk politik från enskilda åtgärder till politikens institutionella ramverk. Detta nya synsätt har t.ex. präglat reformerna av centralbanker och penningpolitikens uppläggning i många länder från 1990-talet och framåt.

Konjunkturens drivkrafter
Pristagarnas forskning har också inneburit en helt ny inriktning för teorin om konjunktursvängningar genom att integrera den med teorin för ekonomisk tillväxt. Tidigare forskning betonade störningar på ekonomins efterfrågesida, men Kydland och Prescott visade att störningar på utbudssidan kan ha stor betydelse. I deras konjunkturmodell ledde normala fl uktuationer i den tekniska utvecklingen till en samvariation mellan BNP, konsumtion, investeringar och arbetade timmar nära den som observerats i faktiska data. Tidigare konjunkturmodeller byggde i regel på historiska samband mellan makroekonomiska variabler. De bröt dock samman i 1970-talets mer turbulenta ekonomiska miljö med oljekriser och samtidig infl ation och arbetslöshet. Pristagarna lade grunden för mer robusta modeller genom att se konjunkturer som det samlade resultatet av ett otal framåtblickande beslut i enskilda hushåll och företag om konsumtion, investeringar, arbetsutbud m.m. Deras metoder har fått stor spridning inom modern makroekonomi.

 • Finn E. Kydland, född 1943 (61 år) i Norge (norsk medborgare).
  Doktorsgrad från Carnegie Mellon University, Pittsburgh 1973.
  Professor vid Carnegie Mellon University och University of California,
  Santa Barbara, USA.
 • Edward C. Prescott, född 1940 (63 år) i Glen Falls, NY, USA
  (amerikansk medborgare). Doktorsgrad 1967 vid Carnegie Mellon
  University, Pittsburgh. Professor vid Arizona State University,
  Tempe och forskare vid Federal Reserve Bank of Minneapolis,
  USA.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna
Mer information: www.kva.se och www.nobelprize.org
Kontaktpersoner: Fredrik All, informatör, tel. 08-6739563, 070-6739563, fredrik@kva.se och Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-6739595, 0709-846638, evak@kva.se

Dokument