Ekonomipriset 2003

Den amerikanske ekonomen Robert Engle, 60 år, får tillsammans med britten Clive Granger, 69 år, mottaga Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2003 för statistiska metoder för ekonomiska tidsserier.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2003 skall delas mellan

Robert F. Engle
New York University, USA ”för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med tidsvarierande volatilitet (ARCH)” och
Clive W. J. Granger
University of California at San Diego, USA ”för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med samvarierande trender (kointegration)”.

Statistiska metoder för ekonomiska tidsserier
Forskare inom ekonomiska vetenskaper använder data i form av tidsserier, dvs. kronologiska serier av data, för att estimera samband och testa hypoteser hämtade från ekonomisk teori. Tidsserierna visar utvecklingen av BNP, priser, räntor, aktiekurser, etc. Årets pristagare utvecklade under 1980-talet nya statistiska metoder som hanterar två centrala egenskaper hos många tidsserier: tidsvarierande volatilitet, respektive icke-stationaritet.

På finansiella marknader har slumpmässiga svängningar över tiden – volatilitet – stor betydelse, eftersom värdet på aktier, optioner och andra värdepapper beror på deras risk. Svängningarna kan variera kraftigt över tiden – lugna perioder med små svängningar avlöser mer turbulenta perioder med större fluktuationer. Trots att volatiliteten alltså varierar över tiden arbetade forskare länge, i brist på alternativ, med statistiska metoder som förutsätter konstant volatilitet. Därför blev upptäckten som Robert Engle gjorde ett stort genombrott. Han fann att begreppet autoregressiv betingad heteroskedasticitet (ARCH) väl fångar egenskaper hos många tidsserier och utvecklade metoder som gör det möjligt att statistiskt modellera tidsvarierande volatilitet. Hans ARCH-modeller har blivit omistliga redskap inte bara bland forskare utan också för analytiker på finansiella marknader, som använder dem vid riskbedömningar och prissättning av finansiella instrument.

De flesta makroekonomiska variabler växer med en slumpmässig trend, så att en tillfällig störning i, säg, BNP dröjer sig kvar på lång sikt. Sådana tidsserier kallas icke-stationära, till skillnad från de stationära som inte växer över tiden, utan rör sig kring ett givet värde. Clive Granger visade tidigt att statistiska metoder för stationära tidsserier kunde ge helt missvisande slutsatser vid analys av icke-stationära data. Hans stora upptäckt var att specifika kombinationer av icke-stationära tidsserier kan uppträda stationärt och därmed tillåta statistiska slutsatser. Granger kallade detta kointegration. Han utvecklade metoder som visat sig särskilt viktiga i system där den kortsiktiga dynamiken påverkas av stora slumpmässiga störningar, samtidigt som de långsiktiga variationerna begränsas av ekonomiska jämviktsrelationer, t.ex. sambandet mellan förmögenhet och konsumtion, växelkurser och prisnivåer eller korta och långa räntor.

  • Robert F. Engle, född 1942 (60 år) i Syracuse, NY, USA (amerikansk medborgare). Doktorsexamen från Cornell University 1969. Michael Armellino Professor in the Management of Financial Services, New York University, NY, USA.
  • Clive W. J. Granger, född 1934 (69 år) i Swansea, Wales (brittisk medborgare). Doktorsexamen från University of Nottingham 1959. Professor emeritus i nationalekonomi vid University of California at San Diego, USA.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna
Kontaktpersoner: Katarina Werner, informationsassistent, tel. 08-6739529, katarina@kva.se och Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-6739595, 0709-846638, evak@kva.se

Dokument