Ekonomipriset 2000

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2000 skall delas mellan James J. Heckman, University of Chicago, USA, och Daniel L. McFadden, University of California, Berkeley, USA.

Pristagarna har var för sig utvecklat teori och metoder inom området mikroekonometri; dessa har fått stor användning i statistisk analys av individers och hushålls beteende, inom såväl nationalekonomi som andra samhällsvetenskaper.

Vetenskapsakademiens motivering:
”till James Heckman för hans utveckling av teori och metoder för analys av selektiva urval och till Daniel McFadden för hans utveckling av teori och metoder för analys av diskreta val ”

Mikroekonometrin – i gränslandet mellan ekonomi och statistik – innefattar metoder som används vid analys av mikrodata, dvs uppgifter om ekonomiska förhållanden i stora grupper av enskilda individer, hushåll eller företag. Ökad tillgång till mikrodata och kraftfullare datorer har gjort det möjligt att empiriskt studera en rad nya frågor: Vilka faktorer bestämmer om en individ väljer att arbeta och, i så fall, hur många timmar? Hur påverkar ekonomiska incitament val av utbildning, yrke och bostadsort? Vilka effekter på inkomster och sysselsättning har olika arbetsmarknads- och utbildningsprogram? James Heckman och Daniel McFadden har löst fundamentala problem som uppkommer vid statistisk analys av mikrodata. Metoderna de utvecklat har en solid grund i ekonomisk teori och tillkom i samspel med praktiska tillämpningar på viktiga samhällsproblem. De har bildat skola, inom såväl nationalekonomi som annan samhällsvetenskap.

Tillgängliga mikrodata är ofta begränsade till s k selektiva urval. Urvalet av lönedata blir t ex inte slumpmässigt om bara individer med vissa egenskaper – som forskaren ej kan observera – väljer att arbeta eller utbilda sig. Statistiska skattningar av ekonomiska samband ger missvisande resultat om man inte beaktar sådan selektion. Heckman har utvecklat metoder för att hantera selektiva urval på ett statistiskt tillfredsställande sätt. Han har dessutom visat hur man kan lösa liknande problem med, för forskaren, icke-observerade olikheter mellan individer; sådana uppträder t ex vid utvärderingar av offentliga arbetsmarknadsprogram och vid skattningar av arbetslöshetstidens inverkan på chansen att få jobb. Heckman är också ledande när det gäller tillämpad forskning på dessa områden.

Mikrodata avspeglar ofta s k diskreta val. Uppgifter om individers yrke eller bostadsort speglar t ex de val de gjort bland ett fåtal valmöjligheter. Före McFaddens prisbelönta insatser hade empiriska studier av sådana val saknat teoretisk underbyggnad. Utifrån sin ekonomiska teori för diskreta val har McFadden utvecklat nya statistiska metoder som haft ett avgörande inflytande på empirisk forskning. Hans metoder är praktiskt mycket användbara. De genomsyrar t ex modeller för transporter och används då man bedömer effekterna av ändringar i trafiksystem. McFadden har själv använt dem i många praktiska tillämpningar, bl a vad gäller utformningen av San Franciscos pendeltågssystem samt investeringar i telefonservice och äldrebostäder.

  • James J. Heckman, 56 år, föddes i Chicago 1944 (am. medborgare). Sedan 1995 har han en professur vid University of Chicago.
  • Daniel L. McFadden, 63 år, föddes i Raleigh, North Carolina 1937 (am. medborgare). Han är sedan 1990 professor vid University of California, Berkeley. 

Prissumman, 9 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.
Pressansvarig: Eva Krutmeijer, tel. 08-6739595, 0709-846638, evak@kva.se

Dokument