Crafoordpriset 2003

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i biovetenskaper 2003 på 500.000 USD till Carl R. Woese, University of Illinois, Urbana, Illinois, USA ”för hans upptäckt av en tredje huvudgrupp livsformer”.

En tredje gren på livets träd

Livet på jorden indelades länge i två huvudgrupper: de livsformer som saknar cellkärna, prokaryoter, och de som har det genetiska materialet samlat i en cellkärna, eukaryoter. Till prokaryoterna hör bakterier och bland eukaryoterna finner vi svampar, växter, djur och därmed oss själva. Den amerikanske mikrobiologen Carl R. Woese gjorde en enastående och oväntad upptäckt, som innebar att läroböckerna måste skrivas om: han upptäckte en tredje huvudgrupp, arkéerna (Archaea).

Arkéer (tidigare kallade arkebakterier) är encelliga organismer som ofta lever i extrema livsmiljöer som varma källor, i vatten med hög salthalt, extremt pH, eller hög svavelhalt, där andra organismer inte kan överleva. Med kunskap om arkéerna kan vi bättre förstå hur livet uppstod och utvecklades på jorden.

Woeses pionjärinsats bestod i att han fokuserade intresset mot s.k. ribosomalt RNA (rRNA), den typ av nukleinsyra som bygger upp ribosomerna. Ribosomerna spelar en central roll i alla celler eftersom de ombesörjer cellens proteinsyntes. Deras unika funktion gör att de har förändrats mycket långsamt genom evolutionens gång. Därför är deras nukleinsyresekvens en pålitlig markör med vars hjälp de stora dragen i livets träd kan beskrivas.

Genom påvisandet av en tredje distinkt huvudgrupp bland livsformerna, med samma mångfald och evolutionära djup som de andra livsformerna, togs ett avgörande steg i förståelsen för den mikrobiologiska världen. Carl R. Woese har revolutionerat vår syn på livets mångfald.

Carl R. Woese, 74 år, född 1928 i Syracuse, New York, USA, disputerade i biofysik 1953 vid Yale University och är professor i mikrobiologi vid University of Illinois sedan 1969. Innehar sedan 1996 Stanley O. Ikenberry-professuren vid samma universitet.

Crafoordpriset
Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 1980 med syfte att främja grundforskning inom matematik, astronomi, biovetenskap (företrädesvis ekologi), geovetenskap och polyartrit (ledgångsreumatism). Priset utdelades första gången 1982 i matematik, och har sedan dess utdelats inom ett ämnesområde per år enligt tidigare nämnd ordning. Crafoordpriset omfattar såväl ett internationellt pris som forskningsanslag till svenska vetenskapsmän.

Crafoordpriset Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 1980 med syfte att främja grundforskning inom matematik, astronomi, biovetenskap (företrädesvis ekologi), geovetenskap och polyartrit (ledgångsreumatism). Priset utdelades första gången 1982 i matematik, och har sedan dess utdelats inom ett ämnesområde per år enligt tidigare nämnd ordning. Crafoordpriset omfattar såväl ett internationellt pris som forskningsanslag till svenska vetenskapsmän.

Prissumma: 500 000 USD. Priset delas ut den 24 september 2003 av H. M. Konungen.
Kontaktpersoner: Jonas Förare, vetenskapsredaktör, tel. 08-673 95 44, 0703-27 72 00, jonas@kva.se,
Eva Krutmeijer, informationschef,  tel. 08-673 95 95, 0709-84 66 38, evak@kva.se

Mer information

Crafoordska stiftelsen