Årets Crafoordpris till Professor Sir Robert May, U.K. för hans forskning inom ekologi

Vetenskapsakademiens Crafoordpris, ett av världens mest prestigefyllda vetenskapliga pris, tillfaller i år professor Sir Robert May, University of Oxford, U.K. Han erhåller priset för sin banbrytande ekologiska forskning rörande teoretisk analys av populationers, samhällens och ekosystems dynamik.

Pristagaren mottar priset – en guldmedalj samt 500 000 US dollar – ur H M Konungens hand vid en ceremoni torsdagen den 19 september 1996 kl 17.00 på Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4, Stockholm.

Ett internationellt symposium med titeln ”Teoretisk analys av populationers, samhällens och ekosystemens dynamik” arrangeras i Stockholm onsdagen den 18 september och i Lund fredagen den 20 september.

Sir Robert May (f. 1936, Sydney, Australien) började sin bana som fysiker men ändrade forskningsinriktning och har under de senaste 25 åren kommit att bli den enskilda person, som utövat det mest vittgående inflytandet på såväl den teoretiska som den empiriska ekologiska forskningen. Genom hans banbrytande insatser ser forskarna nu klarare på de ekologiska sambanden inom enskilda populationer, i växelspelet mellan olika arter och i hela ekosystemen. Hans teoretiska forskning har dessutom haft stor betydelse för många praktiska frågeställningar. Inom den unga vetenskapen naturvårdsbiologi har Mays populationsdynamiska modeller och teoretiska analyser kommit att spela en fundamental roll.

Sir Robert May är professor vid zoologiska institutionen, University of Oxford, Storbritannien. Han är också ordförande i brittiska regeringens Advisory Council for Science and Technology. I Sverige har han tidigare hedrats genom att utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Forskaranslag till forskning inom biovetenskap i Sverige

Ur Anna-Greta och Holger Crafoords fond har följande forskningsanslag (totalt på 650 000 kr) inom samma biovetenskapliga ämnesområde till forskning i Sverige beviljats till:

Bo Ebenman, docent vid Linköpings universitet får 70 000 kr för forskning rörande biodiversitet och stabilitet hos ekosystem.

Johan Ehrlén, fil dr, Uppsala universitet får 160 000 kr för forskning rörande dynamiska svar av växtpopulationer på djurpåverkan – analyser med hjälp av ickelinjära matrismodeller.

Jan Ekman, professor vid Uppsala universitet får 100 000 kr för forskning rörande ekologisk virologi-infektionsresistens och antimyggbeteende i relation till vitalitetssignaler och partnerval hos tättingar.

Thomas Elmqvist, fil dr, Umeå universitet får 100 000 kr för forskning rörande ”plants, pollinators and islands”.

Göran Englund, fil dr, Umeå universitet får 70 000 kr för forskning rörande betydelsen av skala, heterogenitet och bytesdjurens rörelse i experimentella studier av predator-bytesinteraktioner.

Ove Eriksson, professor vid Stockholms universitet får 150 000 kr för forskning rörande analys av växters artdiversitet i svenska naturbetesmarker: Sammansättningsregler och funktion.

Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 1980 med syfte att främja grundforskningen inom matematik, astronomi, biovetenskap (företrädesvis ekologi), geovetenskap och polyartrit. Såväl ett internationellt pris som forskningsanslag till forskning i Sverige delas ut bland de nämnda naturvetenskaperna. Crafoordska stiftelsen i Lund har under senare år bidragit med ett tillskott till fondens avkastning.
Ytterligare information om Sir Robert Mays forskning finns på Internet http://www.kva.se. Denna information kan också liksom fullständigt symposieprogram erhållas från Vetenskapsakademiens informationsavdelning, tel 08-673 95 00, fax 08-15 56 70.