Året som gick sammanfattat i årsberättelsen 2023

Årsberättelsen för 2023 är nu sammanställd och klar. Det här var året när programmet Anthropocene Laboratory startade sin verksamhet vid Vetenskapsakademien med inriktningen att hitta nya vägar mot en hållbar framtid. Biologisk mångfald stod också i fokus på flera sätt.

I årsberättelsen kan du läsa mer om alla de aktiviteter som präglade året vid Vetenskapsakademien. Under året påbörjades renoveringarna av Vinkelvillan som kommer att innebära tillgång till ytterligare kontors- och mötesutrymmen. Ett särskilt Akademisymposium på temat Jämställdhet för ökad kvalitet anordnades också i samband med Akademidagarna.

En särskild grupp utvalda ledamöter och andra experter under ledning av Ulf Ellervik fortsatte arbetet med att producera nya nummer av skriftserien Vetenskapen säger. De två nummer som kom ut, ett om biologisk mångfald och ett om människans evolution, fick ett mycket positivt mottagande.

Under året arrangerades även en dag om biologisk mångfald riktad till gymnasieelever av Kommittén för miljö och energi. Över 800 elever registrerade sig för evenemanget Dinosauriebajs, dyngbaggar och regnskog – följ hur forskarna studerar arters utveckling och hoten mot mångfalden.

Ladda ner och läs mer i Årsberättelsen 2023