ALLEA-rapport om genomeditering vid växtförädling

Den 7– 8 november 2019 genomförde ALLEA (the European Federation of Academies of Sciences and Humanities) konferensen Genome Editing for Crop Improvement i Bryssel. Konferensen har nu sammanfattats i en rapport.

Experter från olika länder var inbjudna till konferensen för att hålla föredrag eller sitta med i paneldiskussioner. Svenska forskare har varit mycket aktiva i diskussionen, till exempel var KVA:s ständige sekreterare Göran K. Hansson en av undertecknarna av ett öppet brev sommaren 2019. Där diskuterades EU-domstolens beslut i frågan som upprört forskarsamhället. Ledamoten Stefan Jansson höll också ett föredrag under konferensen: What can genome editing deliver for agriculture?

I rapporten från konferensen som nu har sammanfattats görs ett antal påpekanden och skarpa rekommendationer ges till Europas beslutsfattare:

  • Lagstiftningen ska baseras på egenskaperna hos växten, inte vilka tekniker som använts vid förädlingen
  • Genomeditering som inte innebär att nytt DNA förts in i växten är varken mer eller mindre säkert än om samma växt tagits fram med äldre förädlingsmetoder
  • De begränsningar som lagstiftningen idag sätter kan bromsa strävandena mot ett mer produktivt, klimat- och miljövänligt jordbruk
  • Dagens godkännandeprocess gör att endast de största företagen har möjlighet att lansera förbättrade sorter framtagna med de nya teknikerna
  • För att minska kemikalieberoendet och öka uthålligheten behövs existerande sorter kunna förädlas vidare med nya tekniker
  • En öppen dialog med olika aktörer och allmänhet behövs för att följderna av introduktion av nya sorter ska kunna kommuniceras på ett precist sätt

Läs pressmeddelandet på engelska och rapporten i sin helhet på ALLEA:s webbplats