Akademien yttrar sig om kompetenshöjning i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Kungl. Vetenskapsakademien har lämnat in ett yttrande om promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor (U2024/00153).

Akademien avstår från att kommentera de specifika förslagen, men vill likväl framföra en invändning av mer principiell karaktär mot regeringens hantering av åtgärder för att kompetensen i säkerhetsfrågor vid statliga universitet och högskolor ska öka (U2023:D). Vi syftar här särskilt på beslutet den 27 april 2023 om att inför 2024 begränsa mandatperioden för externa ledamöter i lärosätenas styrelser till 17 månader (snarare än 3 år).

Akademien betraktar autonomi som ett fundament för excellent forskning och har återkommande markerat vikten av att värna såväl den individuella som den institutionella akademiska friheten. Det är med oro som Akademien noterat hur beslutet att förkorta styrelsernas mandatperioder påtagligt skadade forskarsamhällets förtroende för den politiska kontrollen av universitet och högskolor. Om svenska lärosäten fortsatt ska kunna attrahera internationell spetskompetens krävs både att Sverige har ett starkt internationellt rykte och att svenska forskare har en stark tilltro till att universitet och högskolor står fria från direkt politisk styrning.

Akademien delar regeringens bedömning av det allvarliga geopolitiska säkerhetsläget och den förändrade hotbilden och förstår behovet av handling. Men Akademien vill starkt uppmana regeringen att låta fundamentala beslut, som i detta fall förändringar av universitetsstyrelsers tillsättning, föregås av en bättre dialog med sektorn. En förtroendefull dialog om säkerhetsfrågan och förändringar av Högskoleförordningen hade kunnat föras parallellt som tillfälliga åtgärder vidtagits. Akademien rekommenderar regeringen att framgent stärka sin dialog med universitets- och högskoleledningar i frågor som berör styrning av lärosäten.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Hitta fler remissvar under Nyheter