Akademien presenterar sitt inspel till forskningspropositionen

Akademien anser att det för att förverkliga det vetenskapliga uppdragets grundläggande ändamål krävs en rationell rollfördelning mellan producenterna av kunskap och dess användare. Rollfördelningen mellan forskarvärld och övrig samhällsvärld är viktig av flera skäl. Dels behöver forskarna ett oberoende i syfte att undvika icke-vetenskaplig snedvridning av sin verksamhet.  Dels är oberoendet avgörande för att skapa och underhålla ett förtroendefullt förhållande till allmänheten.

Det betyder först och främst att staten måste garantera forskningens frihet och i sin praktiska forskningspolitik se till så att det finns goda ekonomiska och institutionella förutsättningar för att bedriva oberoende forskning på hög nivå. Detta gäller såväl för den långsiktigt arbetande grundforskningen, vars samhällsrelevans inte alltid låter sig identifieras på kort sikt, som för olika typer av tillämpad eller behovsstyrd forskning. Vetenskapen arbetar och måste tillåtas arbeta långsiktigt. Detta kräver tålamod. Vetenskapsakademiens förslag till regeringen:

  • Säkerställ ett stabilt stöd till den fria grundforskningen
  • Låt forskarna själva bestämma hur forskningen ska organiseras
  • Värna meritokratin – skapa längre karriärvägar för yngre forskare
  • Verka för att öka ERCs andel av EUs ramprogram för forskning
  • Ge ökat stöd till rörlighet
  • Forskningens infrastrukturer är till för forskningen och bör utvecklas i balans med den
  • Universiteten ska ledas av framstående forskare
  • Se på nytt över systemet med indirekta kostnader
  • De nationella forskningsresurserna ska fördelas efter vetenskaplig kvalitet, inte efter forskningens kortsiktiga inverkan på samhället
  • Verka för spridningen av ett vetenskapligt förhållningssätt i samhället

Dokument