Akademien kommenterar klimatdebatten

I den pågående debatten om klimatrelaterade insatser i statsbudgeten har Kungl. Vetenskapsakademiens uttalande från 2015 om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar citerats. Diskussionen om uttalandets innehåll föranleder akademien att göra följande förtydligande.

Uttalandet skrevs för att belysa kunskapsläget inom klimatforskningen. En målsättning var att tydliggöra att vissa osäkerheter råder, exempelvis när det gäller att bedöma klimatets framtida utveckling baserade på olika utsläppscenarier. Sammanfattande information gavs om klimatfrågor där den överväldigande majoriteten av klimatforskare världen över är eniga. Detta gäller exempelvis:

  • att enbart naturliga faktorer inte har kunnat leda till den globala uppvärmning som skett under de senaste 50 åren
  • att människans utsläpp av växthusgaser har bidragit till den observerade uppvärmningen
  • att halten av koldioxid förväntas öka kraftigt under detta århundrade eftersom det går långsamt att byta ut fossila bränslen mot alternativa energikällor. Koldioxidens långa uppehållstid i atmosfären förlänger och förvärrar problemet
  • att en global uppvärmning på 1-4°C fram till slutet av detta århundrade inte kan uteslutas
  • att uppvärmningen med stor sannolikhet kommer att skapa svårhanterliga problem
  • att uppvärmningen kan begränsas om kraftfulla motåtgärder vidtas

En uppenbar konsekvens av akademiens uttalande är att det behövs en större satsning – inte mindre – på forskning inom klimatområdet. Att öka kunskapen om klimatets komplexitet och dess framtida utveckling är väsentligt för att skapa goda förutsättningar för de åtgärder som samhället måste vidta för att begränsa den framtida uppvärmningen.

 

Läs Akademiens uttalande