Akademien belönar forskare med tre priser

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat om utdelning av Arnbergska priset, Sture Centerwalls pris samt Strömer-Ferrnerska belöningen för år 2016

Arnbergska priset på 50 000 kronor, för gott arbete i teknisk vetenskap, går till Thomas Schön, Uppsala universitet ”för väsentliga bidrag till olinjär identifiering och partikelfilter”.

Sture Centerwalls pris på 20 000 kronor till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige går till Sören Svensson, Lunds universitet och Åke Lindström, Lunds universitet, ”för deras arbete med att bygga upp och kvalitetssäkra Svensk Fågeltaxering”.

Strömer-Ferrnerska belöningen på 10 000 kronor åt en svensk medborgare, vilken utfört framstående vetenskapligt arbete inom matematik går till Serik Sagitov, Chalmers tekniska högskola, ”för hans bidrag till stokastisk populationsdynamik, både förgreningsprocesser och den koalescens som beskriver fylogeniprocessen, särskilt hans generalisering av Kingmans kaolescent till vad som idag är känt som Sagitov-Pitmans koalescent”.