1997 års Söderbergspris

Priset tilldelades professor Anders Agell, Uppsala för hans arbeten inom skadeståndsrätt och familjerätt.

Lagstiftningen inom familjerätten har ställts inför nya problem beroende på vår tids förändrade familjemönster. Samboende utan äktenskap som alternativ till giftermål har ökat liksom frekvensen av skilsmässor och andra separationer. Det är också vanligt med enförälderfamiljer, styvfamiljer och andra ombildade familjer. Anders Agell har under senare år särskilt analyserat de ideologiska och praktiska problem som dessa förändringar har aktualiserat i rättsutvecklingen. Han har en gång beskrivit lagstiftningen om samboende utan äktenskap i sin skrift ”En resa utan mål”. Agell har vunnit internationellt erkännande för sina insatser inom familjerätten och var under åren 1991-94 president för The International Society of Family Law.

Särskilda problem uppkommer också genom den ökade internationaliseringen, bland annat då makar har olika nationalitet eller flyttar från ett land till ett annat. I en rapport till Europarådet 1995 har Agell givit förslag till hur de europeiska ländernas regler om makars egendomsförhållanden skulle kunna harmonieras. För närvarande kan egendomsfördelningen vid en skilsmässa bero på i vilket land ett äktenskapsmål kommer upp. Olika länder har olika regler för hur man väljer tillämplig nationell lag och dessutom har de äktenskapsrättsliga reglerna varierande innehåll.

Inom skadeståndsrätten och delar av förmögenhetsrätten i övrigt har Agell främst ägnat sig åt analys av rättsreglernas uppbyggnad och inbördes sammanhang.

Priset från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser är på 400.000 kr och utdelas vartannat år av Kungl. Vetenskapsakademien, alternerande mellan rättsvetenskap och ekonomi.

Professor Agell mottar sitt pris vid en ceremoni på Vetenskapsakademien den 6 november, då även ett rättsvetenskapligt symposium arrangeras.