1997 års Ingvar Lindqvistpris: Engagerade lärare belönade

Lars-Erik Björk, Ljungby får priset i matematikoch Per-Olof Staberg, Göteborg , i fysik. Barbro Schröder och Krister Åkervall, Uppsala, får priset i kemi. Anders Axelsson och Ragnar Eide, Lysekil, får priset i biologi.

Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i naturvetenskapliga ämnen sin uppskattning. Genom entusiasm, nya idéer och hårt arbete väcker de elevernas intresse för matematik, fysik, kemi och biologi. Priset är också ett sätt att fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling.

Lärarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar och elever och har efter beredning av akademiens pedagogiska kommitté diskuterats i akademinämnden för att slutligen väljas av akademiens ledamöter in pleno.

Fyra pris delas ut. Varje pris består dels av 25.000 kr till läraren/lärarna, 10.000 kr till skolan att användas till utveckling av naturvetenskapliga aktiviteter inom skolan samt 10.000 kr till skolans bibliotek för litteratur inom de naturvetenskapliga ämnena, dels av 4-5 dagars vistelse i Stockholm med studiebesök och deltagande i olika Nobelaktiviteter inklusive prisutdelningen på Konserthuset och efterföljande bankett. Pristagarna bjuds med make/maka.

Vistelsen börjar den 7 december med att pristagarna får deltaga i Vetenskapsakademiens presskonferens med årets Nobelpristagare. Därefter följer en Nobelmottagning där, förutom Nobelpristagarna och deras familjer, akademiens ledamöter och andra inbjudna gäster deltar.
Den 8 december sker utdelningen av lärarpriset i Sessionssalen på Vetenskapsakademien med efterföljande middag i Klubbvillan.

Lärarpriset har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som under åren 1988-91 var akademiens preses. Han tog initiativ till en rad akademiaktiviteter, som alla visar på lärarnas viktiga roll i samhället. Ingvar Lindqvist avled 1991, men den vilja han väckte att uppmuntra lärarna lever vidare. Priset utdelades första gången 1991.

Ingvar Lindqvistprisen 1997

Lars-Erik Björk
är lektor i matematik vid Sunnerboskolan i Ljungby. Han har svarat för en epokgörande insats för svensk skolmatematik genom sin förmåga att ta tillvara ny teknik (miniräknare, datorer) på ett sätt som väsentligen förbättrar elevernas matematikkunskaper.
I det arbetet har han varit ledare för flera utvecklings- och forskningsprojekt knutna till Skolöverstyrelsen och institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Han har också medverkat i författandet av ett stort antal läroböcker i matematik. F.d. elever omvittnar dessutom hur Lars-Erik Björk lyckats göra matematik och fysik till spännande, begripliga och roliga ämnen, som inneburit att många av dem med stor framgång studerat vidare i de ämnena vid universitet och högskolor.

Per-Olof Staberg undervisar i matematik och naturorienterande ämnen vid Torslandaskolan i Göteborg. Hans pedagogiska begåvning och entusiasm har framför allt kommit att betyda mycket för elevernas teknikintresse. I sin engagerande lärargärning stimulerar han sina elever att delta i olika slag av tekniktävlingar för ungdom och framgångarna har varit stora; inte minst för de flickor, som han uppmuntrat att delta. Hans egna breda intresseprofil ger honom förmåga att ständigt sätta in tekniken i ett större sammanhang, där både dess mänskliga nytta och dess begränsningar blir belysta.

Barbro Schröder och Krister Åkervall, lektorer vid Katedralskolan i Uppsala, har under många år verkat för en förnyelse av kemiundervisningen. Som en lokal gren inom gymnasiets naturvetenskapliga program har de utvecklat en utbildning i bioteknik, som lockar allt fler elever till skolan. Undervisningen har gjorts individualiserad och stor aktivitet skapas genom att eleverna, då kemilärarna är närvarande, fritt får laborera under tredje årskursen. Också datoriseringen har drivits långt vid kemiinstitutionen; mer än 15 datorer finns i eget nätverk. Åkervall och Schröder strävar att ständigt förnya sin kreativa kemiundervisning och de har väckt många elevers intresse för vidare naturvetenskapliga och tekniska studier vid universitet och tekniska högskolor.

Anders Axelsson och Ragnar Eide är båda lärare vid Gullmarsgymnasiet i Lysekil, där de utvecklat en utbildning i marinbiologi, en för skolan unik gren inom ramen för naturvetarprogrammet. Med entusiasm och stort engagemang har de gått till verket för att skapa en gedigen biologisk utbildning, i många stycken integrerad med de övriga naturvetenskapliga ämnena. Eleverna erhåller därigenom ett helhetsperspektiv på naturvetenskaperna. De stimuleras till vetenskapligt tänkande och att själva finna metoder och experiment för att testa sina hypoteser. Axelsson och Eides vida kunskaper parade med förmåga att utnyttja externa resurser har motiverat eleverna till skolarbetet.