Seminarium: Innovationskritiska metaller och kritiska råvaror – nytta eller problem för samhället

Datum: 2020-01-30

Tid: 08:30 - 17:00

Lokal: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Kungl. Vetenskapsakademiens klass för geovetenskaper och Svenska Nationalkommittén för geologi i samarbete med och med finansiering från Geo-miljövetenskapliga sektionen, Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademiens Kommitté för miljö och energi.

En förutsättning för utvecklingen av det moderna samhället har varit tillgång till metaller och andra råvaror samt till energi från förbränning av fossilt kol, resurser som finns lagrade i jordskorpan och utvinns genom gruvbrytning och från oljekällor. Omställningen till en grön energiförsörjning, som är oberoende av fossilt kol, förutsätter en omfattande elektrifiering. Detta, och även utvecklingen inom digital kommunikationsteknologi, har ökat efterfrågan på så kallade innovationskritiska metaller.

Inom EU tillgodoses denna främst genom import, medan Sverige hör till de länder inom unionen som har bäst prospekteringspotential. Initiativ som syftar till ny gruvverksamhet i olika delar av Sverige möter regelmässigt invändningar med hänvisning till miljöpåverkan, försämrad vattenkvalitet och alternativ markanvändning.

Återvinning av metaller från skrot och utvinning ur restprodukter från tidigare gruvverksamhet kan minska behovet av ny råvara, men hur långt räcker det? Hur säkerställs en hållbar verksamhet vid befintliga och nya gruvor? Är den nuvarande lagstiftningen (minerallagen, miljöbalken) anpassad för en hållbar utvinning av metaller från restprodukter och nya fyndigheter?

Seminariet kommer ge titelns frågeställning en bred belysning. Programmet innefattar presentationer av forskare och oberoende experter, representanter för myndigheter, näringsliv och miljöorganisationer, samt tid för debatt.

Program

08:30

Registrering

09:00
Välkommen och introduktion till dagens seminarium
Barbara Wohlfarth, Kungl. Vetenskapsakademien

09:05
Innovationskritiska metaller – definition, behov, global förekomst och ekonomi
Moderator: Barbara Wohlfarth, Kungl. Vetenskapsakademien

Bert Allard, Örebro universitet, Katarina Persson Nilsson, Regeringskansliet, Erik Jonsson, Sveriges Geologiska undersökning, Magnus Ericsson, Luleå universitet

10:00
Kaffepaus

10:30
Innovationskritiska metaller – förekomst av primära och sekundära källor i Sverige, utvinning och återvinning
Moderator: Stefan Claesson, Kungl. Vetenskapsakademien

Anders Hallberg, Sveriges Geologiska undersökning, Christian Ekberg, Chalmers tekniska högskola, Anders Kihl, Ragn-Sellsföretagen, LKAB (TBA), Arne Müller, författare & journalist, Bert Allard, Örebro universitet, Stefan Sädbom, Bergskraft

12:00
Lunchpaus (mat ingår ej)

13:10
Innovationskritiska metaller – samhällsintressen och målkonflikter
Moderator: Ingrid Petersson, Formas

Erika Ingvald, Sveriges Geologiska undersökning, AnnikaNilsson, Kungl. Tekniska Högskolan, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, Maria Sunér Flemming, Svemin, Jan Ehrensvärd, Lantbrukarnas riksförbund

14:30
Kaffepaus

15:00
Innovationskritiska metaller – dagens och framtidens juridiska regelverk
Moderator: Anders Wijkman, Kungl. Vetenskapsakademien

Fredric Gemsjö, Regeringskansliet, Erika Ingvald, Sveriges Geologiska undersökning, Anna Skarhed, fd justitiekansler

15:55
Panelsamtal
Moderator: Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Paneldeltagare: Arne Müller, författare & journalist, Anders Wijkman, Kungl. Vetenskapsakademien, Maria Sunér Flemming, Svemin, Erika Ingvald, Sveriges Geologiska undersökning.

17:00
Mingel

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se