Generell kungörelse för kemi

Stipendier till doktoranders resor prioriteras. Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 50,000 kronor. Bland dessa sökande prioriteras de som planerar att delta i samarbetsprojekt eller internationella vetenskapliga konferenser där de bedöms kunna presentera egna forskningsresultat.  Forskare som har disputerat och sökande som beviljats stipendium året innan kommer inte att prioriteras. Anslag utgår högst ett år. OH-kostnader beviljas inte.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2023: 200 000 kronor

Sista ansökningsdag: 30 november 2023

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Chemistry 2023.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se