Generell kungörelse för humaniora

Stipendier inom humaniora kan beviljas till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag över 50 000 kr beviljas endast i undantagsfall. Tidigare år har unga forskare, konferensresor, arkivresor och fältresor prioriterats. Medel till lön eller för att ta tjänstledigt och förlänga sin doktorandperiod brukar ej beviljas. OH-kostnader beviljas inte. Anslag utgår högst 1 år.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2023: 949 000 kronor

Ansökningsperiod: 15 oktober 2022–15 januari 2023

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Humanities 2023

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se