Generell kungörelse för biologiska vetenskaper

Stipendier utdelas inom biologiska vetenskaper till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen, med ett maxbelopp på 100 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag över 100 000 kronor beviljas inte. Anslag beviljas i första hand för forsknings- och konferensresor. Anslag kan i vissa fall också beviljas för publiceringskostnader och projektkostnader. OH-kostnader beviljas inte. Anslag utgår högst 1 år.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Startpunkten för det ändamål ansökan gäller skall även framgå. Varje sökande får endast lämna in en ansökan.

Doktorander ska bifoga ett intyg från handledare. Disputerade forskare ska bifoga intyg från institutionens prefekt, där det framgår att den sökande befinner sig på institutionen eller kommer att befinna sig, om ansökan beviljas.

Sökanden har också möjlighet att bifoga ytterligare dokument, till exempel inbjudan eller rekommendationsbrev, eller andra dokument som kan stärka ansökan. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2024: 6 335 000 kronor

Inom det disponibla beloppet finns bland annat:

  • 350 000 kronor avsedda speciellt för kompositéforskning med särskilt avseende på fältbiologiska undersökningar över Hieracium.
  • 300 000 kronor avsedda speciellt för resebidrag åt forskare, som utforskar utbredningen av mossor och lavar inom landet, med företrädesrätt för forskningen inom Västmanland, Värmland och Dalarna
  • 170 000 kronor avsedda speciellt för zoologisk, företrädesvis entomologisk, forskning i utomeuropeiska länder. Stipendierna är avsedda till understöd av forskning i förut möjligast okända trakter och kan ej sökas för resor eller vistelser vid förut befintliga zoologiska stationer. Sökande skall vara svensk medborgare.
  • 200 000 kronor avsedda speciellt för yngre studerande för resor inom Sverige i syfte att studera lägre ryggradslösa djur i fossilt eller levande tillstånd.
  • 40 000 kronor avsedda speciellt för resestipendium åt ornitolog för studier av den svenska fågelfaunan.
  • 260 000 kronor avsedda speciellt för resestipendium för växtgeografiska undersökningar i Sverige.
  • 80 000 kronor avsedda speciellt för undersökningar inom det botaniska området, särskilt hieraciologi och växtbiologi.
  • 230 000 kronor avsedda speciellt för främjande av zoologisk forskning; författande av avhandlingar, undersökande av Sveriges och angränsande länders djurvärld (hav, sötvatten) samt resor. Sökande skall vara svensk medborgare.
  • 700 000 kronor avsedda speciellt för resor under minst tre månader till Brasilien eller annat intertropiskt land i följande botaniskt syfte: Dels att uti Brasilien eller närgränsande, eller till sin vegetation närbesläktade länder studera vegetationen och de vegetativa förhållandena, dels göra insamlingar av växter eller växtföremål, vilka sedan böra vetenskapligt bearbetas samt dels att företaga sådana undersökningar, varigenom kännedomen om det tropiska växtlivet och dess former i alla avseenden befrämjas, och det botaniska kunskapsfältet allt mer och mer utvidgas.

Ansökningsperiod: 1 maj 2024–31 juli 2024

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Biosciences 2024

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Till ansökningssystemet

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se