Satsningen på unga forskare fortsätter – 33 nya Wallenberg Academy Fellows utnämns

Karriärprogrammet för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows, som initierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012, skapar långsiktig finansiering för lovande unga svenska och utländska forskare inom alla ämnesområden. Idag utses 33 nya forskare inom programmets ram.

Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

– Totalt räknar vi med att finansiera upp till 125 Fellows. Wallenberg Academy Fellows, som är Wallenbergstiftelsens största satsning hittills, är en långsiktig satsning på unga forskare både från Sverige och utlandet. Det är mycket glädjande att nu få tillkännage den andra kullen lovande unga forskare, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Academy Fellows 2013:
(Nominerande universitet anges inom parantes)

Humaniora
Dr Axel Englund, Södertörns högskola (Stockholms universitet); Dr Angus Graham, University College London (Uppsala universitet); Docent Amanda Lagerkvist, Södertörns högskola (Stockholms universitet)

Medicin
Dr Christian Göritz, Karolinska Institutet (Karolinska Institutet); Dr Linda Holmfeldt, St. Jude Children’s Research Hospital (Uppsala universitet); Professor Erik Ingelsson, Uppsala universitet (Uppsala universitet); Dr Francois Lallemend, Karolinska Institutet (Karolinska Institutet); Dr Ola Larsson, Karolinska Institutet (Karolinska Institutet); Dr Sjoerd Wanrooij, Washington University School of Medicine (Umeå universitet); Dr Joan Yuan,  National Institutes of Health (Lunds universitet); Professor Henrik Zetterberg, Göteborgs universitet (Göteborgs universitet)

Naturvetenskap
Dr Petter Brändén, KTH (KTH); Dr Charlie Cornwallis, Lunds universitet (Lunds universitet); Dr Rachel A. Foster, Max Planck Institute for Marine Microbiology, (Stockholms universitet); Dr Christian Hedberg, Max Planck Institute for Molecular Physiology (Umeå universitet); Docent Mattias Jakobsson, Uppsala universitet (Uppsala universitet); Dr Markus Janson, Princeton University (Stockholms universitet); Dr Henrik Johansson, CERN (Chalmers tekniska högskola); Docent Lynn Kamerlin, Uppsala universitet (Uppsala universitet); Docent Jonatan Klaminder, Umeå universitet (Umeå universitet); Dr Martin Ott, Stockholms universitet (Stockholms universitet); Professor Janine Splettstößer, RWTH Aachen University (Chalmers tekniska högskola); Dr Sara Strandberg, Stockholms universitet (Stockholms universitet); Dr Sebastian Westenhoff, Göteborgs universitet (Göteborgs universitet)

Samhällsvetenskap
Dr Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm (Handelshögskolan i Stockholm); Professor Staffan I. Lindberg, Göteborgs universitet, (Göteborgs universitet); Docent Ann E. Towns, Högskolan Väst (Göteborgs universitet); Professor Joakim Westerlund, Lunds universitet (Lunds universitet)

Teknikvetenskap
Docent Martin Andersson, Chalmers tekniska högskola (Chalmers tekniska högskola); Docent My Hedhammar, Sveriges lantbruksuniversitet (KTH); Docent Albert Mihranyan, Uppsala universitet (Luleå tekniska universitet); Docent Panagiotis Papadimitratos, KTH (KTH); Docent Philipp Schlatter, KTH (KTH).

Wallenberg Academy Fellows har rekryterats i en process som bidrar till ökad konkurrens och mobilitet för forskare i ett unikt samarbete mellan universitet, akademier och finansiär. Initiativet innefattar också ett mentorprogram för de deltagande forskarna.

– Sverige tappar i vetenskaplig konkurrenskraft, och kraftfulla åtgärder krävs för att säkerställa att Sverige även i framtiden är en ledande forskningsnation. Om de bästa unga forskarna i landet ges möjlighet att utvecklas till framgångsrika forskningsledare finns det hopp för Sverige som forskningsnation, säger Staffan Normark, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Fem kungliga akademier
Fem av de vetenskapliga kungliga akademierna ansvarar för att inom ramen för programmet tillsätta utvärderingsgrupperna. Dessutom ansvarar akademierna för ett femårigt mentorskapsprogram. Programmet syftar till att stärka forskarna i deras vetenskapliga ledarskap och ge dem kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna nyttiggöra forskningsresultat.

– Wallenberg Academy Fellows är en fantastisk satsning som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att långsiktigt stärka svensk forskning. Årets Fellows är ett bevis på att vi har en stark återväxt inom svensk forskning. Från IVA:s sida är vi stolta över att kunna bidra, dels genom medverkan från våra ledamöter i urvalsprocessen, dels genom det mentorskapsprogram inom ramen för satsningen som vi driver tillsammans med vår systerakademi, säger professor Björn O. Nilsson, verkställande direktör på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Spännvidden på ämnesområdena är stor; från forskning om cellens kraftverk mitokondrien till studier om den moderna människans evolutionära historia och jakten på jordlika planeter.

Internationell prägel
Av de 120 forskare som universiteten nominerade var 36 verksamma vid utländska lärosäten. Bland de 33 forskare som nu erbjuds att bli Wallenberg Academy Fellows finns nio forskare som kommer från universitet utanför Sverige.

– Forskning är internationell i sin natur. Det är viktigt att stimulera utbyte av idéer och metoder. Inte minst är de nätverk som skapas värdefulla för fortsatta framsteg. Oavsett om det är svenska forskare som återvänder eller nya som kommer, så bidrar de till en ökad internationalisering av svensk forskning, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 till 9 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Bakgrund
Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största satsning någonsin. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor.