Vetenskapsakademier i samarbete mot Covid-19

Flera organisationer för Vetenskapsakademier runt om i världen kommer nu med upprop för att på olika sätt stödja arbetet med att bekämpa utbrottet av det nya coronaviruset. Det gäller bland annat IAP och ISC som är de världsomspännande internationella organisationerna samt ALLEA och EASAC, vars medlemmar är vetenskapsakademier runt om i Europa.

IAP, InterAcademy Partnership, har skrivit en kommuniké som uppmanar till internationell solidaritet när det gäller Covid-19-pandemin. IAP konstaterar att pandemin utgör en global utmaning för samhällen över hela världen. Man frågar sig också hur forskningen kan bidra ytterligare till allmänhetens bästa bland annat genom samarbeten över gränserna. En av rekommendationerna är att särskilt prioritera insatser för att arbeta med länder där tillgången till offentlig vård är mindre, bland annat i Afrika och Sydostasien. EASAC, de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ, har ställt sig bakom kommunikén.

Läs mer på IAP:s webbplats

ISC, International Science Council, har bland annat öppnat en portal som ska samla initiativ från forskarvärlden inom området. Målsättningen med portalen är att dela information om olika sätt att arbeta bland ISC-medlemmar för att förstärka forskarvärldens respons på pandemin och tillfredsställa behovet av vetenskaplig expertis.

Läs mer på ISC:s webbplats

ALLEA, All European Academies, meddelar i ett utskick att organisationen nu anpassar till sig till den nya situationen och att ett första steg är att utbyta information och uppmana till samarbete. Därför har ALLEA lanserat en ny plattform där medlemsakademierna uppmanas dela med sig av initiativ som relaterar till Covid-19, till exempel vetenskapliga artiklar och rapporter, forskningsprojekt, uttalanden, kampanjer för allmänheten, online-evenemang och så vidare.

Läs mer på ALLEA:s webbplats

 

Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT, ett institut som startades av Kungl. Vetenskapsakademien 2017 för att arbeta med global hälsa, samlar på sin webbplats information om relevant innehåll när det gäller Covid-19-pandemien. Här finns bland annat länkar till The Lancets nya Coronavirus Resource Center. 

Läs mer på SIGHT:s webbplats

European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) uppmanar i ett yttrande politiska beslutsfattare att betona vetenskapens viktiga roll för EU:s planer på en grön återhämtning efter covid-19. EU behöver öka sina insatser inom de viktiga områdena energi, ekosystem och hälsa med fokus på långsiktigt hållbara alternativ. 

Läs yttrandet på EASAC:s webbplats

Organisationen Future Earth som är ett globalt nätverk för vetenskapsmän, forskare och uppfinnare som samarbetar för en mer hållbar värld, har lanserat en enkät, Rapid Foresight Survey: COVID-19 where do we go from here. Forskare uppmanas där att reflektera över vilka utmaningar och möjligheter som uppstått i och med Covid-19-krisen.

Läs mer på Future Earths webbplats 

International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societes (IHRN) har gjort ett offentligt uttalande om Covid-19 och mänskliga rättigheter. Uttalandet uppmanar regeringar och andra som jobbar med pandemin att göra skyddet av mänskliga rättigheter till en central del av deras ansträngningar. IHRN är en sammanslutning av mer än 90 nationella akademier som arbetar med mänskliga rättighetsfrågor i gränslandet mellan vetenskap, teknologi och medicin.

Läs uttalandet från IHRN i sin helhet