Uppmaning från Europas vetenskapsakademier inför EU-valet

Inför EU-valet 6–9 juni uppmanar de nationella vetenskapsakademierna inom unionen de nominerade kandidaterna till Europaparlamentet att främja robust, öppen och fri vetenskap och utbildning. Det öppna brevet (i svensk översättning nedan) är undertecknat av representanter för samtliga 27 medlemsländers vetenskapsakademier. En av dem som skrivit under är Birgitta Henriques Normark, preses (ordförande) av Kungl. Vetenskapsakademien.

Europas framtid är beroende av robust, öppen och fri vetenskap och utbildning

Från ordförandena för de nationella vetenskapsakademierna i Europeiska unionens medlemsländer till kandidaterna i valet till Europaparlamentet 2024.

Säkra EU:s globala ledarposition inom vetenskap och innovation

Europeisk vetenskap är i framkant när det gäller forskning och innovation globalt sett. Forskare från hela EU bedriver forskning och utveckling rörande grundläggande, praktiska och samhälleliga problem. Vetenskap och innovation är avgörande för unionens frihet och motståndskraft, för dess globala konkurrenskraft, välstånd och välbefinnande. Detta bör inte tas för givet. Det är viktigt att skydda det vetenskapliga sättet att arbeta, öppet och genom internationellt samarbete, investera i hela bredden av vetenskap och forskning samt garantera att vetenskapliga rön införlivas i den politik som adresserar de stora utmaningarna för våra demokratiska samhällen.

Främja ett robust, öppet och fritt forskningssystem

Internationellt samarbete och ett fritt utbyte av kunskap samt forskare och studenter är EU:s främsta tillgång, och att dela insikter är en avgörande förutsättning för vetenskaplig och teknologisk utveckling. Ett öppet internationellt vetenskapligt samarbete är också viktigt för internationella relationer utanför akademin. Beslutsfattare bör avstå från att skapa avskräckande hinder för detta. De bör skydda principerna om akademisk frihet, det akademiska institutionella självbestämmandet och det öppna internationella utbytet av medborgare och information, samtidigt som de säkerställer att arbetsförhållandena för forskare och studenter ständigt är trygga och hållbara.

Investera i vetenskap och utbildning

Vetenskap och forskning är inte bara viktiga för ekonomi och välfärd; de tillför oberoende kritiskt tänkande och reflektion, vilket är grundläggande för livaktiga och motståndskraftiga demokratier. Att säkra Europas globala ledarskap inom vetenskap och innovation kräver stabila investeringar i forskning, innovation och utbildning. För att hålla jämna steg med andra delar av världen bör EU och dess medlemsstater uppfylla den ömsesidigt överenskomna ambitionen att investera tre procent av BNP årligen i forskning och utveckling. De bör dessutom, med det viktiga bidraget från Europaparlamentet, förstärka EU:s ramprogram för forskning och innovation samt den europeiska utbildningens höga kvalitet.

Använd aktuell vetenskaplig kunskap i politiken

Europaparlamentet har ett enormt ansvar för utvecklingen inom vetenskap och innovation inom EU med sitt ramprogram och europeiska forskningsområde. Vi uppmanar medlemsstaterna och EU:s institutioner att kontinuerligt använda vetenskaplig evidens i sitt beslutsfattande på ett klokt sätt. De utmaningar som ligger framför oss – däribland klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, internationell migration, livsmedelssäkerhet, energiomställning, för att nämna några få – är så komplexa och brådskande att de inte kan hanteras effektivt utan hjälp av vetenskapen och en förtroendefull dialog mellan forskare, politiker, civilsamhälle och ekonomiska aktörer.

Läs den engelska texten i original