Två nya ledamöter invalda i Akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 7 oktober valdes Eva Lindroth, Stockholms Universitet, in som svensk ledamot i klassen för fysik och John Wettlaufer, Yale university, in som utländsk ledamot i klassen för fysik.

Klassen för fysik

Svensk Ledamot

Eva Lindroth är professor i fysik vid naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet och är verksam inom teoretisk atomfysik. I sin forskning använder hon numeriska metoder för att behandla atomära mångpartikelsystem med hög precision och arbetar ofta i nära anslutning till experimentella frågeställningar. Under senare år har hennes forskning kretsat mycket kring beskrivningen av intensiva laserpulsers växelverkan med materia och hur ultrakorta pulser kan användas för att studera elektroners dynamik, t.ex. i processer där joner bildas eller laddningar överförs mellan olika system. Hon arbetar också med de så kallade resonanstillstånd som regelmässigt skapas vid kollisioner mellan atomära system och fotoner eller partiklar. Dessa har ofta avgörande betydelse vid jonisation, men även för den omvända processen då en elektron-jon kollision leder till att antalet fria elektriska laddningsbärare minskar. Ett annat område som hon intresserat sig för är så kallade kvantprickar, det vill säga två-dimensionella strukturer i halvledarskikt som konstrueras för att fånga elektroner i något som kan liknas vid en artificiell atom. Lindroth belönades med Kungl. Vetenskapsakademiens Wallmarkska pris 2000 och Göran Gustafssonpriset 2005.

Eva Lindroth, Stockholms universitet

 

Utländsk ledamot

John Wettlaufer är professor i geofysik vid Yale University, CT, USA, och gästprofessor i Mathematics vid University of Oxford, Storbritannien. Under 2012 innehade han Tage Erlander-professuren med placering på Nordita. Nu har han, genom ett av Vetenskapsrådets nya program, fått möjligheten att verka vid Fysikum, Stockholms Universitet och Nordita.

Hans forskningsfält faller inom fälten fenomen vid gränsskikt – från mikroskopiska teorier till effektiva teorier för mjuka material, och makrofysik – teoretiska studier av storskaliga planetära och protoplanetära flöden och klimatets dynamik med användning av metoder inom modern fysik. Wettlaufers forskning bygger broar mellan olika discipliner.

John Wettlaufer väljs in som utländsk ledamot i klass tre, fysik.

John Wettlaufer, Yale University