Två nya ledamöter invalda i Akademien

Vid sammankomsten den 12 september valdes två nya ledamöter in i Kungl. Vetenskapsakademien. Emily Holmes i klassen för klassen samhällsvetenskaper och  Birgitta Henriques Normark i klassen för medicinska vetenskaper.

Emily Holmes. Foto: Martin Stenmark

Emily Holmes är professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, där hon leder en forskargrupp som framförallt fokuserar på hur framsteg inom grundforskning kan användas för att utveckla och förbättra psykologiska behandlingsmetoder. Holmes forskning har specifikt fokuserat på hur vi tänker och minns i bilder, och hur vi genom att förstå hur mentala bilder fungerar kan utveckla nya och mer effektiva behandlingar.

Traditionellt har psykologisk behandling framförallt byggt på verbala metoder, men Holmes forskning har visat att mentala bilder och bildtänkande spelar en viktig roll vid psykisk ohälsa, till exempel vid diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I PTSD är  påträngande bildminnen av trauma ett kärnsymtom som orsakar obehag och nedsatt funktionsförmåga och Holmes forskning syftar därför till att utveckla effektiva interventioner för att minska förekomsten av påträngande minnen. Även inom depression och bipolär sjukdom har Holmes forskning gett uppslag till nya behandlingsmetoder.

Holmes arbetar också med prevention av psykisk ohälsa, bland annat genom att undersöka om man genom tidiga interventioner i samband med akutsjukvård kan förhindra utvecklingen av påträngande obehagliga bildminnen hos personer som har upplevt traumatiska händelser.

Förutom sin professur vid Karolinska Institutet är Holmes även gästprofessor vid psykiatriska institutionen vid University of Oxford

Emily Holmes, Karolinska Institutet 

Birgitta Henriques Normark. Foto: Markus Marcetic

Birgitta Henriques Normark är överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet. Hennes forskning rör sig inom experimentell och klinisk infektionsbiologi där hon angriper kliniskt angelägnafrågeställningar.

Ett genomgående tema i Henriques Normarks forskning är studier av pneumokocker, bakterier  som kan orsaka ett stort antal sjukdomar, exempelvis öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Pneumokocker finns i normalfloran hos friska personer, framförallt hos barn, och en central frågeställning i hennes forskning är att identifiera de mekanismer som gör att pneumokocker i vissa fall orsakar allvarliga infektioner. Ett annat mål är att ta reda på hur nya stammar av pneumokocker formas och blir motståndskraftiga mot antibiotika. Henriques Normark bedriver också nationell övervakning av allvarliga pneumokockinfektioner och övervakning av effekter efter införandet av pneumokockvaccinet, som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet sedan 2009. Genom epidemiologiska studier har hon bland annat visat att pneumokockvaccinet lett till en stor ändring i vilka pneumokockstammar som idag är dominerande.

2017 utsågs hon till Wallenberg Clinical Scholar och kommer inom programmet att fortsätta sina studier om just pneumokocker.

Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet