Två geovetare invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 12 december valdes Martin Jakobsson och Barbara Wohlfarth, Stockholms universitet, in i akademiens klass för geovetenskaper.

Svenska ledamöter

Klassen för geovetenskaper

Martin Jakobsson är professor i marin geologi och geofysik vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet. Hans forskning har skänkt stora bidrag till vår förståelse för jorden och havens processer och han är en ledande expert på Norra ishavets botten. Ett av hans viktigaste bidrag är skapandet av International Bathymetric Chart of Arctic Ocean (IBCAO), en digital databas med detaljerad information om Norra ishavets botten. IBCAO har uppskattats mycket för sin förmåga att effektivt ge en visuell bild av havsbotten, men kan också användas för analys och tolkning av regionala observationer vid studier av till exempel havsströmmar, havsnivåförändringar och klimatologi. Jakobsson ligger i framkant beträffande användning av nya digitala metoder för att sammanställa och visualisera geovetenskaplig data, bland annat genom projekt som IBCAO.

Martin Jakobsson, Stockholms universitet

Barbara Wohlfarth är professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet. Hennes forskning fokuseras på miljö- och klimatförändringar bakåt i tiden. I sitt forskningsarbete använder hon sig huvudsakligen av sjösediment, vilka analyseras med en rad biologiska, kemiska och fysikaliska analysmetoder för att i detalj spåra och förstå snabba klimatförändringar och deras inverkan på terrestra och limniska system. Wohlfarth har arbetat i många delar av Europa men under senare år har hennes forskning fokuserats på utvecklingen av den asiatiska monsunen under den senaste istidscykeln, samt dess dynamik. Detta sker genom detaljerade korrelationer med andra regioner på norra halvklotet och modelleringsstudier. Med denna typ av undersökningar ökar vi också kunskaperna om plötsliga klimatförändringar och processerna bakom dessa.

Barbara Wohlfarth, Stockholms universitet